برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول۹۸

برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر
برنامه کلی آزمایشگاه بخش برق
برنامه آز فیزیک ۲(بخش برق)
برنامه کارگاه عمومی