استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق

استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق
بنا بنظر رئیس بخش برق ، استاد درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس حدائق خواهد بود .شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس در سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز