تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ – آقای دکتر شعبانی نیا

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱ – آقای دکتر شعبانی نیا
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شعبانی نیا)، تاریخ کلاس مجازی ششم درس مباحث ویژه در ابزار دقیق و اتوماسیون -گروه ۱–از تاریخ ۱۲/۸/۹۸ به تاریخ ۲/۸/۹۸ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز