یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ – خانم دکتر یراقی

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ – خانم دکتر یراقی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر یراقی) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی -گروه ۱ -در تاریخ ۹/۷/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز