یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) یک جلسه جبرانی کلاس درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ -از تاریخ ۱۱/۷/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز