تغییر کلاس مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ – آقای دکتر فدایی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ – آقای دکتر فدایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر فدایی) کلاس مجازی سوم درس حقوق مدنی ۴-گروه ۱ –در تاریخ ۱/۸/۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ به ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز