جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های الکتریکی ۲- گروه ۱- آقای مهندس ناصری

جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های الکتریکی ۲- گروه ۱- آقای مهندس ناصری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ناصری)، کلاس جبرانی درس ماشین های الکتریکی ۲- گروه ۱- در تاریخ ۲/۸/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز