تغییر ساعت جلسه مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر ساعت جلسه مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) ساعت جلسه مجازی پنجم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – در تاریخ ۲/۸/۹۸ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به ساعت ۱۳ تا ۱۵ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز