تغییر جلسه مجازی ششم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا

تغییر جلسه مجازی ششم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – خانم ذاکری نیا
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم ذاکری نیا) جلسه مجازی ششم درس حقوق مدنی ۶-گروه ۱ – از تاریخ ۹/۸/۹۸ به تاریخ ۱۱/۸/۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز