سه جلسه جبرانی کلاس مجازی درس سیستمهای دینامیکی ۱- گروه ۱- آقای دکتر مصلح

سه جلسه جبرانی کلاس مجازی درس سیستمهای دینامیکی ۱- گروه ۱- آقای دکتر مصلح
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مصلح)، سه جلسه جبرانی کلاس مجازی درس سیستمهای دینامیکی ۱- گروه ۱- در تاریخ ۱۲/۹/۹۸ و ۱۹/۹/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۶ و ۳۰/۹/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز