یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱– در تاریخ ۱/۱۰/۹۸ ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد .و کلاس جبرانی دوم این درس از تاریخ ۵/۱۰/۹۸ به تاریخ ۱/۱۰/۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز