تغییر روز کلاس مجازی درس تجارت۳ گروه ۲ -آقای دکتر امیری

تغییر روز کلاس مجازی درس تجارت۳ گروه ۲ -آقای دکتر امیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیری)، کلاس مجازی درس تجارت۳-گروه ۲- از جلسه دوم به بعد از
دو شنبه ها به شنبه ها ساعت ۱۰:۳۰تا ۱۲ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز