تغییر ساعت کلاس درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

تغییر ساعت کلاس درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- از جلسه دوم به بعد در یک شنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ به ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز