کنسل شدن کلاس مجازی اول درس شناسایی سیستمها- آقای دکتر مشکسار

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس شناسایی سیستمها- آقای دکتر مشکسار
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر مشکسار)، کلاس مجازی اول درس شناسایی سیستمها ، کنسل اعلام می گردد.شایان ذکر است جبرانی این درس متعاقبا اعلام خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز