جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه- در تاریخ ۱۸/۱/۹۹ جهت درس اقتصاد ایران ساعت ۱۴ تا ۱۶ و جهت درس اقتصاد توسعه ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز