تغییر ساعت کلاس مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱–آقای دکتر رحیمیان

تغییر ساعت کلاس مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق) گروه ۱–آقای دکتر رحیمیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سامی)، ساعت مجازی درس آیین دادرسی کیفری ۱ (کارشناسی حقوق ) از جلسه دوم به بعد –پنج شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز