تغییر کلاس درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل

تغییر کلاس درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – آقای دکتر کیهان اصل
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کیهان اصل) کلاس مجازی درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – از تاریخ ۲۱/۱۱/۹۸ به تاریخ ۲۸/۱۱/۹۸ ساعت ۱۲ تا ۱۴ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز