کلاس مجازی همزمان دروس اصول و کاربرد GIS در گردشگری و نقشه خوانی و آشنایی با نقشه – گروه ۱- خانم دکتر کیانی پور

کلاس مجازی همزمان دروس اصول و کاربرد GIS در گردشگری و نقشه خوانی و آشنایی با نقشه – گروه ۱- خانم دکتر کیانی پور
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کیانی پور)، با توجه به محتوای یکسان دروس اصول و کاربرد GIS در گردشگری و نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ، کلاس این دو درس بطور همزمان و در روزهای یک شنبه ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز