کلاس مجازی جبرانی درس شناسایی سیستمها- – آقای دکتر مشکسار

کلاس مجازی جبرانی درس شناسایی سیستمها- – آقای دکتر مشکسار
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر مشکسار)،کلاس مجازی جبرانی درس شناسایی سیستمها- ، در تاریخ ۶/۳/۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز