اطلاعیه مهم : نحوه پذیرش دانشجو در دانشکده آموزشهای الکترونیکی (مقاطع ارشد و کارشناسی)

باسمه تعالی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد از طریق کنکور سراسری و در مقطع کارشناسی از طریق بررسی سوابق تحصیلی توسط سازمان سنجش دانشجو می پذیرد.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت سنجش sanjesh.org مراجعه
نمایید.شایان ذکر است آموزش در این دانشکده به صورت غیر حضوری می باشد.
با تشکر