اطلاعیه کلاسهای جبرانی نیمسال اول ۹۹بخش اقتصاد

دانشجویان گرامی به استحضار می رساند:
کلاسهای جبرانی  درس  اقتصاد خرد میانه طی هماهنگی های انجام شده با استاد محترم درس  جناب آقای دکتر رستم زاده در روزهای
– دو شنبه ۲۸/۷/۹۹ در ساعت ۱۶-۱۸ 
– دوشنبه ۵/۸/۹۹ در ساعت ۱۶-۱۸ 
 
کلاسهای جبرانی درس  سیستم های دینامیکی۱ طی هماهنگی های انجام شده با استاد محترم درس جناب آقای دکتر دیانتی در روزهای
– دو شنبه ۵/۸/۹۹ در ساعت ۱۰-۱۲
– سه شنبه ۶/۸/۹۹ در ساعت ۱۶-۱۸ 
برگزار میگردد.
خواهشمند است در کلاسها حضور داشته باشید.