کلاسهای جبرانی درس مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت

دانشجویان گرامی به استحضار می رساند:
کلاسهای جبرانی درس  مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت نفت ، طی هماهنگی های انجام شده با استاد محترم درس جناب آقای دکتر ظرافت”  یک شنبه ۱۱/۸/۹۹ در ساعت ۸-۱۰   -چهار شنبه ۱۴/۸/۹۹ در ساعت ۸-۱۰ “ برگزار میگردد.