تغییرات اعمال شده در برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۹ و تقویم آموزشی دوم ۹۹

باسمه تعالی

با توجه به فشردگی نیمسال جاری ، به منظور رفع اشکالات احتمالی مقرر گردید که بازه زمانی برگزاری آزمونهای پایان ترم نیمسال اول ۹۹ تغییر یابد. جهت اطلاع از برنامه جدید مراجعه نمایید به برنامه امتحانی موجود در هر یک از بخشها در سایت دانشکده.

در همین راستا تغییراتی نیز در برنامه زمانبندی نیمسال بعد به وجود آمده که در تقویم آموزشی sess قابل مشاهده می باشد.

موفق باشید