دکتر علیرضا نیک سرشت

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
مرتبه علمی: استادیار
بخش :علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشکده : علوم تربیتی وروانشناسی
کارنامه آموزشی و پژوهشی