ردیفنام و نام خانوادگیدانشکدهدانشگاهتخصصلینک ارتباطی
۱منصور ذوالقدری جهرمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای کنترلHome Page
۲رضا بوستانیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی پزشکیHome Page
۳غلامحسین دستغیبی فردبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای علوم کامپیوترHome Page
۴اشکان سامیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای فناوری آطلاعاتHome Page
۵محمد هادی صدرالدینیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای سیستم های اطلاعاتیHome Page
۶سیده زهره عظیمی فربرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای طراحی سیستم هاHome Page
۷ستار هاشمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیHome Page
۸علی حمزهبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیHome Page
۹فرشاد خونجوشبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای معماری کامپیوترHome Page
۱۰سید مصطفی فخراحمدبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاریHome Page
۱۱سیدمحمدرضا موسویبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترsmmosavi@shirazu.ac.ir
۱۲هومان تحیریبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترHome Page
۱۳علیرضا کشاورز حدادبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای   مخابراتHome Page
۱۴محمدرفیع خوارزمیبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای کامپیوتر- هوش مصنوعیHome Page
۱۵امید بوشهریانبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای نرم افزارHome Page
۱۶رضا جاویدانبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای هوش مصنوعیHome Page
۱۷رئوف خیامیبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر گرایش سیستمهای نرم افزاریHome Page
۱۸رضا اکبریبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای نرم افزارHome Page
۱۹رضا اکبریاناقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعیدانشگاه شیرازدکترای اقتصاد بین المللHome Page
۲۰علی نقی مصلح شیرازیاقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعیدانشگاه شیرازدکترای مدریت صنعتیHome Page
۲۱دکتر پرویزساکتیعلوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه شیرازدکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیHome Page
۲۲علیرضا مختاربخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای مهندسی صنایع گرایش سیستم های ساخت mokhtar@sutech.ac.ir
۲۳محسن راجیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکتری معماری و کامپیوترmraji@shirazu.ac.ir
۲۴کوروش زیارتیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکتری ریاضی کاربردیziarati@shirazu.ac.ir
۲۵محمد طاهری برق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکتری هوش مصنوعیmtaheri@cse.shirazu.ac.ir
۲۶دکتر وحید رافعدانشکده فنی مهندسی گروه کامپیوتردانشگاه اراکدکترای نرم افزارrafe@iust.ac.ir
ردیفنام و نام خانوادگیتخصصدانشگاهدانشکدهلینک ارتباطی
۱.          رضا اکبریاناقتصاددانشگاه شیرازاقتصادHome Page
۲.          مهرزاد بیغشمهندسی مخابرات و الکترونیکدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۳.          احمد پوستفروشفیزیکدانشگاه شیرازدانشکده علومHome Page
۴.          پیمان ستوده   مهندسی قدرت و کنترلدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۵.          عباس ظریفکارمهندسی مخابرات و الکترونیکدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۶.          زهیر کرد رستمی   برقدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۷.          اقبال منصوریکامپیوتردانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۸.          فرزاد مهاجریمهندسی مخابرات و الکترونیکدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۹.          مهدی میری  مهندسی مخابرات و الکترونیکدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
۱۰.      مهران یزدیمهندسی مخابرات و الکترونیکدانشگاه شیرازدانشکده برق و کامپیوترHome Page
ردیفنام و نام خانوادگیتخصصدانشگاهدانشکدهلینک ارتباطی
۱.          فرزاد مهاجریبرق- مخابراتدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۲.          محمدصادق هل فروشبرق- مخابراتدانشگاه صنعتی شرازبرق و الکترونیکHome Page
۳.          فرزین امامیبرق- الکترونیکدانشگاه صنعتی شرازبرق و الکترونیکHome Page
۴.          عباس ظریفکاربرق- الکترونیکدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۵.          زهیر کرد رستمیبرق- الکترونیکدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۶.          نجمه نزهتبرق- مخابراتدانشگاه صنعتی شرازبرق و الکترونیکHome Page
۷.          مهران یزدیبرق- مخابراتدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۸.          پیمان ستودهبرق- کنترلدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۹.          مهدی اله بخشیبرق- قدرتدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۰.      فریدون شعبانی نیابرق- کنترلدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۱.      محمدحسن آسمانیبرق- کنترلدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۲.      محمدمهدی عارفیبرق- کنترلدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۳.      عبدالرسول برهانی حقیقیآماردانشگاه شیرازدانشکده علومHome Page
۱۴.      محمد محمدیبرق- قدرتدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۵.      عزیزاله جمشیدیبرق- مخابراتدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۶.      تیمور قنبری هاشم آبادیبرق- قدرتدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۷.      مریم دهقانیبرق- کنترلدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
۱۸.      نصیر مهران بدمهندسی شیمیدانشگاه شیرازمهندسی شیمی- نفت و گازHome Page
۱۹.      حمیدرضا مومنیبرق- کنترلدانشگاه تربیت مدرسدانشکده برقHome Page
۲۰ایمان حسینیIman.hosseini@gmail.com
۲۱حمید رضا جوانمردیhamidjavanmardi69@kohansedhgyahoo.com
۲۲پیمان کهن صدقkohansedgh@gmail.com
۲۳ریحانه مختارنامهR.mokhtarname@shirazu.ac.ir
۲۴نوید یثربیnavidyasrebi@gmail.com
۲۵محمد علی نوشادmnowshad@yahoo.com
۲۶علیرضا حامدیhamedi.110@gmail.com
۲۷نوید اقتدار پورeghtedarpour@shirazu.ac.ir
۲۸احمد پوستفروشapoost@yahoo.com
۲۹محمد رستگارmohammadrastegar@shirazu.ac.ir
۳۰زهرا کاظمیzahrakazemi1991@gmail.com
۳۱آفاق محققa.mohagheghi@hotmail.com
۳۲سهراب محمدی پویانsohrab.m.pouyan@gmail.com
۳۳شبنم پوردهیshabnampel83@yahoo.com
۳۴وحید رضا باقریbagherivahidreza@gmail.com
۳۵علی جمشیذیjamshidi@shirazu.ac.ir
۳۶زهرا حمزوی زرقانیzahrahamzavi@yahoo.com
۳۷مسلم فرجودfarjood@sue.ac.ir
۳۸نوید وفامندnavidvafamand@gmail.com
۳۹حمید کتابعلیانhamidketabalian@shirazu.ac.ir
۴۰شاهین پورp_shahinpour@yahoo.com
۴۱سیدعلی اکبر صفویبرق- کنترلدانشگاه شیرازبرق و کامپیوترHome Page
ردیفنام ونام خانوادگیتخصصدانشگاهدانشکدهلینک ارتباطی
۱.         پرویز عامریحقوق خصوصیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۲.         شهرام ابراهیمیجزا و جرم شناسیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۳.         علی رضاییحقوق خصوصیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۴.         مجید سربازیان اسفند ابادحقوق خصوصیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۵.         فرهاد طلاییحقوق بین المللدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۶.         محمد هادی صادقیجزا و جرم شناسیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۷.         سیروس حیدریحقوق خصوصیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۸.         فضل الله فروغیجزا و جرم شناسیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۹عبدلرسول هادیان شیرازی
معارف اسلامیدانشگاه شیرازحقوقar_hadiyan@yahoo.com
۱۰سید محمد مهدی ساداتیجزا و جرم شناسیدانشگاه شیرازحقوقmohamad_sadati@yahoo.com
۱۱.         سید مجتبی واعظیحقوق عمومیدانشگاه شیرازحقوقHome Page
۱۲.     مهرداد رایجیان اصلحقوق کیفری وجرم شناسیدانشگاه شیرازحقوقHome Page