مطالب توسط ملیحه شهابی

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق جزای عمومی ۱ و حقوق جزای عمومی ۳ و جامعه شناسی جنایی – گروه ۱- آقای دکتر رایجیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی

تغییرکلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱- خانم مهندس لاله صادقی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس لاله صادقی)، کلاس مجازی دوم درس کنترل پیشرفته- گروه ۱-از تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت دانش -گروه … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی

یک جلسه جبرانی کلاس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت- گروه ۱–آقای دکتر عارفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عارفی)، یک جلسه جبرانی کلاس ابزار دقیق پیشرفته در … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ و تغییر تاریخ درس الکترونیک ا و درس VLSI -گروه ۱ – آقای دکتر امامی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ و تغییر تاریخ درس الکترونیک ا و درس VLSI -گروه ۱ – آقای دکتر امامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی کاربردی در جهانگردی و ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی کاربردی در جهانگردی و ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، یک جلسه کلاس … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس فیزیک ۲-گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس فیزیک ۲-گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، ساعت کلاس مجازی پنجم درس فیزیک ۲-گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی سیستم – گروه۱– آقای دکتر فاضل

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی سیستم – گروه۱– آقای دکتر فاضل
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاضل)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی سیستم – … ادامه...

ک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد … ادامه...

جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد … ادامه...