مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- آقای دکتر گیتی زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- آقای دکتر گیتی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر گیتی زاده)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ -گروه ۱ – آقای دکترطلایی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ -گروه ۱ – آقای دکترطلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکترطلایی)، … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس حقوق مدنی ۱ و حقوق مدنی ۷ –گروه ۱- آقای دکتر رضایی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس حقوق مدنی ۱ و حقوق مدنی ۷ –گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر رضایی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کاظمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه … ادامه...