مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ و تغییر تاریخ درس الکترونیک ا و درس VLSI -گروه ۱ – آقای دکتر امامی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ و تغییر تاریخ درس الکترونیک ا و درس VLSI -گروه ۱ – آقای دکتر امامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی کاربردی در جهانگردی و ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی کاربردی در جهانگردی و ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، یک جلسه کلاس … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس فیزیک ۲-گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس فیزیک ۲-گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، ساعت کلاس مجازی پنجم درس فیزیک ۲-گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی سیستم – گروه۱– آقای دکتر فاضل

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی سیستم – گروه۱– آقای دکتر فاضل
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاضل)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی سیستم – … ادامه...

ک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد … ادامه...

جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی ومازاد … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱(ارشد)- گروه ۱- خانم دکتر امینی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱(ارشد)- گروه ۱- خانم دکتر امینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر امینی)، جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱(ارشد)- گروه … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس بیدکی)، تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

یک جلسه کلاس جبرانی تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، یک جلسه کلاس جبرانی تست و نگهداری نرم … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- خانم دکتر دهقانی

جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- خانم دکتر دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر دهقانی)، جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۴ … ادامه...