مطالب توسط ملیحه شهابی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱(ارشد)- گروه ۱- خانم دکتر امینی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱(ارشد)- گروه ۱- خانم دکتر امینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر امینی)، جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۱(ارشد)- گروه … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی

تغییر تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات- گروه ۱- آقای مهندس بیدکی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس بیدکی)، تاریخ کلاس مجازی ششم درس ذخیره و … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

یک جلسه کلاس جبرانی تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، یک جلسه کلاس جبرانی تست و نگهداری نرم … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- خانم دکتر دهقانی

جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- خانم دکتر دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر دهقانی)، جبرانی کلاس مجازی درس شناسایی سیستمها- گروه ۱- در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۴ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و تغییر جلسه سوم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و تغییر جلسه سوم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

جبرانی و تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی و تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درو س ریاضی مهندسی ۲واحدی -گروه ۱– خانم مهندس مظفری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درو س ریاضی مهندسی ۲واحدی -گروه ۱– خانم مهندس مظفری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مظفری )یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درو س … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱- آقای دکتر فاتحی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱- آقای دکتر فاتحی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاتحی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
بنا … ادامه...

حذف دروس فیزیک الکترونیک ، کنترل کننده برنامه پذیر ، ابزار دقیق و آز ، ماشینهای الکتریکی ۳ ،دیجیتال ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۲ و طراحی پست های فشار قوی و پروژه

حذف دروس فیزیک الکترونیک ، کنترل کننده برنامه پذیر ، ابزار دقیق و آز ، ماشینهای الکتریکی ۳ ،دیجیتال ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۲ و طراحی پست های … ادامه...