مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و تغییر جلسه سوم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی و تغییر جلسه سوم درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

جبرانی و تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی و تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درو س ریاضی مهندسی ۲واحدی -گروه ۱– خانم مهندس مظفری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درو س ریاضی مهندسی ۲واحدی -گروه ۱– خانم مهندس مظفری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مظفری )یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درو س … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱- آقای دکتر فاتحی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه ۱- آقای دکتر فاتحی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاتحی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادله اثبات دعوی-گروه … ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

دو جلسه کلاس مجازی جهت دروس خود خوان شامل کنترل دیجیتال ، کنترل نوین ،کنترل پیشرفته،جبر خطی،ماکروویو،الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته، ماشین های مخصوص ،طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه
بنا … ادامه...

حذف دروس فیزیک الکترونیک ، کنترل کننده برنامه پذیر ، ابزار دقیق و آز ، ماشینهای الکتریکی ۳ ،دیجیتال ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۲ و طراحی پست های فشار قوی و پروژه

حذف دروس فیزیک الکترونیک ، کنترل کننده برنامه پذیر ، ابزار دقیق و آز ، ماشینهای الکتریکی ۳ ،دیجیتال ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۲ و طراحی پست های … ادامه...

ادغام کلاسهای دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت با درس الکترونیک صنعتی

ادغام کلاسهای دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت با درس الکترونیک صنعتی
بنا به نظر معاونت کلاسهای دروس الکترونیک قدرت و کاربرد الکترونیک قدرت با درس الکترونیک صنعتی ادغام … ادامه...

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز ، کنترل پیشرفته ، ماکروویو ، الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه و ارائه ی آن به صورت خودخوان

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس کنترل نوین و کنترل دیجیتال و آز ، کنترل پیشرفته ، ماکروویو ، الکترونیک ۳ ،الکترونیک پیشرفته ، ماشینهای مخصوص و طراحی خطوط انتقال انرژی … ادامه...

تبدیل درس کنترل پیشرفته به خودخوان و دو جلسه کلاس جهت این درس – خانم مهندس صادقی

تبدیل درس کنترل پیشرفته به خودخوان و دو جلسه کلاس جهت این درس – خانم مهندس صادقی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس صادقی) درس کنترل پیشرفته به … ادامه...

تغییر استاد درس کنترل نوین -گروه ۱ – از آقای مهندس ایمان حسینی به آقای دکتر عارفی و تبدیل این درس به خودخوان

تغییر استاد درس کنترل نوین -گروه ۱ – از آقای مهندس ایمان حسینی به آقای دکتر عارفی و تبدیل این درس به خودخوان
استاد درس کنترل نوین -گروه ۱ – … ادامه...

تغییر استاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از آقای دکتر عارفی به آقای مهندس ایمان حسینی

تغییر استاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از آقای دکتر عارفی به آقای مهندس ایمان حسینی
استاد درس کنترل صنعتی -گروه ۱ – از آقای دکتر عارفی به آقای … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

جبرانی کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، جبرانی کلاس مجازی درس طراحی … ادامه...