مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۲ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری

کلاس مجازی جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بصیری)، کلاس مجازی جبرانی درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱–در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیقنبری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیقنبری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی و تغییر جلسه دهم درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تجارت … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس خودخوان بررسی ماشینهای الکتریکی ۳ – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی

تغییر کلاس مجازی درس خودخوان بررسی ماشینهای الکتریکی ۳ – گروه ۱- آقای دکتر اله بخشی
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر اله بخشی) کلاس مجازی درس خودخوان بررسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۲ و حقوق بین الملل خصوصی ۱ – گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی دروس … ادامه...

و جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اقتصادی (ارشد)- گروه ۱- آقای دکتر اله وردی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق جزای اقتصادی (ارشد)- گروه ۱- آقای دکتر اله وردی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله وردی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی

یک جلسه کلاس جبرانی دروس آیین دادرسی مدنی۳ و ادله اثبات دعوی -گروه ۱- آقای دکتر لطفی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر لطفی)، یک جلسه کلاس جبرانی دروس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس میدان ها و امواج -گروه ۱ – آقای دکتر علیقنبری
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر علیقنبری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...