مطالب توسط ملیحه شهابی

یک جلسه کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

یک جلسه کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، یک جلسه کلاس … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ و متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس قواعد فقه ۱ و متون فقه جزایی -گروه ۱- آقای دکتر هادیان

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هادیان)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی (کارشناسی)و جامعه شناسی جنایی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی (کارشناسی)و جامعه شناسی جنایی (ارشد)– گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

تغییر کلاس حضوری به مجازی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد

تغییر کلاس حضوری به مجازی درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت -گروه ۱ – آقای دکتر مهران بد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهران بد)، کلاس حضوری … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی رایانه ای / برنامه نویسی کامپیوتر – گروه۱– آقای دکتر فاضل

یک جلسه کلاس مازاد مجازی برنامه سازی رایانه ای / برنامه نویسی کامپیوتر – گروه۱– آقای دکتر فاضل
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فاضل)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی -گروه ۱ – آقای دکتر نورانی

تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس ایجاد بانکهای اطلاعاتی -گروه ۱ – آقای دکتر نورانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نورانی)، تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس ایجاد … ادامه...

یک جلسه مازاد کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- خانم دکتر نزهت

یک جلسه مازاد کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- خانم دکتر نزهت
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر نزهت)، یک جلسه مازاد کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- در … ادامه...

تغییر کلاس مجازی چهارم و پنجم درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری

تغییر کلاس مجازی چهارم و پنجم درس شبیه سازی کامپیوتر -گروه ۱– آقای دکتر بصیری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بصیری)، کلاس مجازی چهارم و پنجم درس شبیه … ادامه...

تغییر تاریخ جلسه چهارم کلاس مجازی درس محاسبات عددی / روشهای محاسبات عددی-گروه ۱ – آقای مهندس تاشک

تغییر تاریخ جلسه چهارم کلاس مجازی درس محاسبات عددی / روشهای محاسبات عددی-گروه ۱ – آقای مهندس تاشک
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس تاشک) جلسه چهارم کلاس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس متون فقه ۱ و قواعد فقه ۲-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس متون فقه ۱ و قواعد فقه ۲-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تاریخ کلاس مجازی دروس متون … ادامه...

جلسه پنجم کلاس مجازی درس فیزیک الکترونیک – گروه ۱ – آقای مهندس شناور

جلسه پنجم کلاس مجازی درس فیزیک الکترونیک – گروه ۱ – آقای مهندس شناور
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس شناور) جلسه پنجم کلاس مجازی درس فیزیک الکترونیک – … ادامه...

تغییر کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور

تغییر کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور

بنا بنظر استاد دانشکده کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل … ادامه...