مطالب توسط ملیحه شهابی

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۴ – ۹۳

برنامه تعیین گروه کلیه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۴-۹۳

آزمایشگاه فیزیک ۲

آزمایشگاه فیزیک ۱

آزماشگاههای بخش برق
آزمایشگاه میکروپروسسور ۲ بخش برق
آزمایشگاههای بخش کامپیوتر
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ادامه...

تغییر کلاس مجازی نهم و دهم درس مدیریت دانش -گروه ۱ و۲– آقای دکتر ساکتی

تغییر کلاس مجازی نهم و دهم درس مدیریت دانش -گروه ۱ و۲– آقای دکتر ساکتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)، کلاس مجازی نهم درس مدیریت دانش -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای علیرضا کاظمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱–آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱–آقای مهندس رضا پور

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس آمار و احتمالات ۳واحدی /۲ واحدی -گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، تغییر کلاس مجازی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس خودخوان ماشینهای الکتریکی -گروه ۱- آقای دکتر قنبری

تغییر تاریخ کلاس مجازی اول درس خودخوان ماشینهای الکتریکی -گروه ۱- آقای دکتر قنبری

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری)، کلاس مجازی اول درس خودخوان ماشینهای الکتریکی -گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل -گروه ۱- آقای دکتر موسوی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های عامل -گروه ۱- آقای دکتر موسوی

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر موسوی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس سیستم های … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای اختصاصی ۲-گروه ۱ – آقای دکترخدائیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکترخدائیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

یک جلسه کلاس جبرانی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

بنابه نظر استاد محترم (آقای دکتر مومنی) یک جلسه کلاس جبرانی درس ابزار … ادامه...