مطالب توسط ملیحه شهابی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس متون فقه ۱ و قواعد فقه ۲-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دروس متون فقه ۱ و قواعد فقه ۲-گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، تاریخ کلاس مجازی دروس متون … ادامه...

جلسه پنجم کلاس مجازی درس فیزیک الکترونیک – گروه ۱ – آقای مهندس شناور

جلسه پنجم کلاس مجازی درس فیزیک الکترونیک – گروه ۱ – آقای مهندس شناور
بنا به نظر استاد محترم (آقای مهندس شناور) جلسه پنجم کلاس مجازی درس فیزیک الکترونیک – … ادامه...

تغییر کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور

تغییر کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور

بنا بنظر استاد دانشکده کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل … ادامه...

اضافه شدن پنج کلاس مازادمجازی به درس مدارهای الکترونیکی- آقای دکتر ظریفکار

اضافه شدن پنج کلاس مازادمجازی به درس مدارهای الکترونیکی- آقای دکتر ظریفکار
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر ظریفکار) پنج کلاس مازادمجازی به درس مدارهای الکترونیکی اضافه شد. شایان … ادامه...

برنامه کلاسی درس فیزیک الکترونیک – آقای مهندس شناور

برنامه کلاسی درس فیزیک الکترونیک – آقای مهندس شناور
برنامه کلاسی درس فیزیک الکترونیک – آقای مهندس شناور- که بنا به نظر معاونت دانشکده به صورت خودخوان خواهد بود شرح … ادامه...

اضافه شدن دروس الکترونیک ۳ و ماشینهای الکتریکی به دروس رشته الکترونیک و ارائه آن به صورت خودخوان

اضافه شدن دروس الکترونیک ۳ و ماشینهای الکتریکی به دروس رشته الکترونیک و ارائه آن به صورت خودخوان
بنا بنظر دانشکده دو درس الکترونیک ۳ و ماشینهای الکتریکی به دروس … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی دوم درس الکترومغناطیس و تغییر تاریخ و ساعت کلاسی این درس از جلسه سوم به بعد -گروه ۱- خانم دکتر نزهت

تغییر ساعت کلاس مجازی دوم درس الکترومغناطیس و تغییر تاریخ و ساعت کلاسی این درس از جلسه سوم به بعد -گروه ۱- خانم دکتر نزهت
بنا بنظر استاد محترم درس … ادامه...

تقلیل درس معماری اطلاعات سازمانی از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر خیامی

تقلیل درس معماری اطلاعات سازمانی از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، درس معماری اطلاعات سازمانی از دو گروه به … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- آقای دکتر گیتی زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس بررسی سیستمهای قدرت ۲ -گروه ۱- آقای دکتر گیتی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر گیتی زاده)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ -گروه ۱ – آقای دکترطلایی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ -گروه ۱ – آقای دکترطلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکترطلایی)، … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس حقوق مدنی ۱ و حقوق مدنی ۷ –گروه ۱- آقای دکتر رضایی

یک جلسه کلاس مجازی جبرانی درس حقوق مدنی ۱ و حقوق مدنی ۷ –گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای دکتر رضایی)، یک جلسه کلاس مجازی جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه ۱- آقای دکتر کاظمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کاظمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مخابرات ۱ -گروه … ادامه...