مطالب توسط فاطمه راستی

تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ حقوق کیفری؛خانم دکتر رضوانی

تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ حقوق کیفری؛خانم دکتر رضوانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم تاریخ حقوق کیفری؛خانم دکتر رضوانی از تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ به تاریخ ۲۸/۰۹/۹۵ ساعت … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک ؛خانم دکتر پهلوان زاده

کلاس مجازی جبرانی شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک ؛خانم دکتر پهلوان زاده

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک ؛خانم دکتر پهلوان … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

تغییر در کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم زبان انگلیسی۱،خانم دکتر مهرزاد از تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ به تاریخ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی

تغییر در کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی از تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ به تاریخ ۲۵/۰۹/۹۵ ساعت ۱۲ – … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد

کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اندیشه اسلامی۱؛آقای دکتر فارسی نژاد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی

کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول حسابداری۱؛آقای دکتر سروستانی در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد… ادامه...

کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی کامپایلر؛خانم مهندس آشورماهانی

کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی کامپایلر؛خانم مهندس آشورماهانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی اصول طراحی کامپایلر؛خانم مهندس آشورماهانی در تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵ ساعت ۱۲ – ۱۰ برگزار میگردد… ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم

کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی جبرانی تاریخ فرهنگ ایران۱؛آقای دکتر ندیم در تاریخهای ۲۱/۰۹/۹۵ و۲۸/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴:۳۰ برگزار … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری

کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی مدیریت پروژه های نرم افزار؛آقای دکتر رضا اکبری در تاریخ ۰۷/۱۰/۹۵ … ادامه...

کلاس مجازی جبرانی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی؛خانم مهندس آشورماهانی

کلاس مجازی جبرانی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی؛خانم مهندس آشورماهانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ؛خانم مهندس آشورماهانی … ادامه...