مطالب توسط فاطمه راستی

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ در شهرهای اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی و مالزی

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ در شهرهای

اصفهان ،اهواز، بابل ،تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی ادامه...

کلاس مجازی جبرانی درس خود خوان برنامه نوسیس همروند،آقای مهندس کریمی

کلاس مجازی جبرانی درس خود خوان برنامه نوسیس همروند،آقای مهندس کریمی
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی درس خود خوان برنامه نوسیس همروند،آقای مهندس کریمی در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۳ … ادامه...

کلاس مجازی مازاد جرمشناسی (کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر ابراهیمی

کلاس مجازی مازاد جرمشناسی (کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد جرمشناسی (کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت ۱۰ – ۸:۳۰ برگزار میگردد… ادامه...

کلاس مجازی مازاد مدیریت زنجیره عرضه؛خانم دکتر محرر

کلاس مجازی مازاد مدیریت زنجیره عرضه؛خانم دکتر محرر
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مدیریت زنجیره عرضه؛خانم دکتر محرر در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار میگردد… ادامه...

تغییر در کلاس مجازی جبرانی دوم طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک ؛آقای دکتر فخر احمد

تغییر در کلاس مجازی جبرانی دوم طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک ؛آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی دوم طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک ؛آقای … ادامه...

کلاس مجازی مازاد فیزیک ۲(کامپیوتر و مخابرات)؛آقای دکتر پوست فروش

کلاس مجازی مازاد فیزیک ۲(کامپیوتر و مخابرات)؛آقای دکتر پوست فروش
بنا بنظر استاد محترم درس ، کلاس مجازی مازاد فیزیک ۲(کامپیوتر و مخابرات)؛آقای دکتر پوست فروش در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت … ادامه...