پروژه بخش کامپیوتر

دانشجویان رشته های کارشناسی کامپیوتر سخت افزار،کارشناسی کامپیوتر نرم افزار،کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر،کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر،کارشناسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزش الکترونیک،امکان ارسال درخواست و ثبت درس پروژه پایانی دارند

دانشجویان رشته کارشناسی کامپیوتر سخت افزار،کارشناسی کامپیوتر نرم افزار وکارشناسی فناوری اطلاعات  برای ثبت درخواست خود حداقل بایستی ۱۰۰ واحد گذرانده باشند

 دانشجویان رشته کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر وکارشناسی ناپیوسته سخت افزار برای ثبت درخواست خود حداقل بایستی ۴۵ واحد گذرانده باشند در غیر اینصورت امکان ثبت درخواست وجود ندارد

شرح مراحل مختلف ثبت درس پروژه :

مرحله یک : ساخت

کاربر: دانشجو

دانشجو پس از ثبت درخواست ،در این مرحله می بایست موضوع پروژه و شماره درس پروژه خود را تکمیل و ارسال نمایند

در صورتی که دانشجو توضیحاتی برای ارسال دارد در قسمت گزارش کار می تواند توضیحات خود را وارد نماید

 

مرحله دو: بررسی درخواست توسط کارشناس بخش

کاربر: کارشناس بخش

کارشناس بخش پس از بررسی شماره درس پروژه وارد شده توسط دانشجو در مرحله قبل در صورت صحت شماره وارد شده موافقت خود را اعلام می نماید  در غیر اینصورت با زدن دکمه بازگشت به مرحله قبل و افزودن توضیحات لازم در قسمت گزارش کار  مجددا دانشجو کاربر مرحله ساخت می گردد تا اصلاحات لازم را انجام دهد

 

مرحله سه: بررسی درخواست توسط رئیس بخش

کاربر : رئیس بخش

در این مرحله موضوع پروژه وارد شده توسط رئیس بخش مورد بررسی و با زدن دکمه” انتخاب کاربر مرحله” استاد راهنما انتخاب می گردد ، و از طریق پیام ،ایمیل استاد راهنمای تعیین شده برای دانشجو ارسال می گردد

 دانشجو باید از طریق همین ایمیل با استاد مربوطه در تماس باشد و موافقت استاد را جلب کند

 

 

مرحله چهار : بررسی درخواست توسط استاد راهنما

کاربر : استاد راهنما

در صورتی که استاد راهنما با درخواست دانشجو موافق باشد با زدن دکمه “ارسال به مرحله بعد” این درس برای دانشجو در سیستم ثبت می گردد ،در غیر اینصورت جهت تعیین استاد راهنما باید دکمه “بازگشت به مرحله قبل” را بزنند

در این مرحله درصورتی که دانشجو بدهی شهریه داشته باشد امکان ثبت درس پروژه برایشان مقدور نخواهد بود

 

مرحله پنج: ارسال فایل پروژه توسط دانشجو

کاربر : دانشجو

در این مرحله دانشجو اقدام به ارسال فایل پروژه برای استاد راهنمای خود میکند

امکان ارسال ۴ فایل پروژه وجود دارد که ارسال یک فایل اجباری و سه فایل دیگر اختیاری می باشد

 

مرحله شش : بررسی فایل پروژه توسط استاد راهنما

کاربر: استاد راهنما

در این مرحله در صورت تایید فایل های ارسالی توسط دانشجو ،استاد راهنما با زدن دکمه “قبول” اقدام به اتمام درخواست می نمایند،در غیراینصورت با زدن دکمه “بازگشت به مرحله قبل” و افزودن توضیحات لازم در قسمت گزارش کار ،برای ویرایش     فایل های ارسال شده مجددا کاربر دانشجو میگردد

*مهلت ارایه پروژه و ثبت نمره این درس به شرح زیر می باشد :

 

دانشجویانی که درس فوق را در نیمسال اول سال تحصیلی اخذ می نمایند تا نیمه تیرماه نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند(جدول۱)

– دانشجویانی که درس فوق را در نیمسال دوم سال تحصیلی اخذ می نمایند تا نیمه بهمن ماه نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند(جدول۱)

-دانشجویانی که درس فوق را در تابستان اخذ می نمایند تا نیمه تیرماه سال تحصیلی بعد فرصت دارد(جدول۱)

جدول ۱

نیمسال اخذ و ارائه پروژه

زمان ثبت نمره

نیمسال اول

نیمه تیر ماه نیمسال تحصیلی بعد

نیمسال دوم

نیمه بهمن ماه نیمسال تحصیلی بعد

تابستان

نیمه تیر ماه سال تحصیلی بعد

 

در مورد دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی آخرین نیمسال تحصیلی آنهاست ،زمان اعلام نمره درس فوق حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود(جدول ۲)

در مورد دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی آخرین نیمسال آنهاست ،زمان اعلام نمره درس حداکثر تا پایان شهریور ماه می باشد(جدول ۲)

در مورد دانشجویانی که تابستان آخرین نیمسال تحصیلی آنهاست ،زمان اعلام نمره درس حداکثر تا پایان آذرماه خواهد بود(جدول ۲)

 

جدول۲

نیمسال اخذ و ارائه پروژه

زمان ثبت نمره

نیمسال اول

پایان اردیبهشت

نیمسال دوم

پایان شهریور

تابستان

پایان آذر

 

نکته مهم: اخذ درس پروژه با توجه به اینکه جزء دروس خاص می باشد در زمان انتخاب واحد صورت نمی گیرد.

چنانچه نمرات دروس مذکور در مهلتهای مقرر اعلام نشد، درس از ترم ثبت شده حذف و مجدداً در ترم جدید اخذ شود.