برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیناولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیندوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیننهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیندهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنینهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیدهممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۷/۸/۹۹ریاضی مهندسی
۱۸/۸/۹۹مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۹/۸/۹۹معادلات دیفرانسیل
۲۰/۸/۹۹مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
۲۱/۸/۹۹برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۲/۸/۹۹زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۳/۸/۹۹معماری کامپیوترطراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۴/۸/۹۹مهندسی نرم افزار ۱
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۵/۸/۹۹ریاضی گسستهشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۶/۸/۹۹طراحی صفحات وباندیشه اسلامی ۲
۲۷/۸/۹۹ایجاد بانکهای اطلاعاتیآمار و احتمالاتهوش مصنوعی
۲۸/۸/۹۹تفسیر موضوعی قرآن
مباحث ویژه(اصول برنامه سازی)
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۹/۸/۹۹مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

ناپیوسته نرم افزار

[table “99final-ba-swn-931” not found /]

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوترگرایش تکنولوژی نرم افزار( کارشناسی ناپیوسته)      
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶مباحث ویژه (اصول برنامه سازی)۳تخصصی۲۷۰۵۳۹۷۳۱-۲۷۰۵۳۹۷۷۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معادلات دیفرانسیل۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار(۱)۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی۳اختیاریمباحث ویژه (اصول برنامه سازی)۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

ردیفنام آزمایشگاهمکانتاریخ ساعتاستاد
۱آزمعماری کامپیوترآزدیجیتال۳۱/۳ /۹۹۸ تا ۱۳دکتر راجی
تا ۲/۴ /۹۹
۲آز ریزپردازندهآزدیجیتال۷/۴/۹۹۸ تا ۱۳دکتر راجی
تا ۹/۴/۹۹
۳آز سیستم عامل و آز سیستم عامل مدیریتآزدیجیتال۱۰/۴ /۹۹۸ تا ۱۳دکتر ندا ازوجی
تا ۱۲/۴ /۹۹
۶آزشبکه۳/۴/۹۹۸ تا ۱۳دکتر رئیس زاده
آزشبکهتا ۵/۴ /۹۹
۷کارگاه کامپیوترICT۷/۴ /۹۹۱۹-۱۴دکتر راجی
تا ۹/۴ /۹۹
۸آز فیزیک۲۳۱/۳ /۹۹۱۹-۱۴دکتر علی احمدی
آز آنالوگتا ۲/۴/۹۹
۹آز پایگاه داده –گروه ۱آزدیجیتال۷/۴ /۹۹۱۹-۱۴دکتر راسخ
تا ۹/۴/۹۹
۱۰آز پایگاه داده –گروه۲آزدیجیتال۳۱/۳ /۹۹۱۹-۱۴دکتر راسخ
تا ۲/۴/۹۹
۱۱از مهندسی نرم افزار آزدیجیتال۱۰/۴ /۹۹۱۹-۱۴مهندس همایونی
تا ۱۲/۴ /۹۹
۱۹۰۰/۰۲/۱۲زمان
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول) شنبه
۷/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول)یک شنبه
۸/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول)دوشنبه
۹/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول)سه شنبه
۱۰/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول) چهارشنبه
۱۱/۴/۹۹

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی ۲و ۳واحدی -گروه ۱– … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس ( آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- در تاریخ ۱۸/۳/۹۹ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی
بنا بنظر استاد محترم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس صافدل)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)،دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱–خانم مهندس فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱–خانم مهندس فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس فخر احمد)،یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email