شماره درسعنوان درسگروهزمان کلاساساتیدحوزه تخصیصشناسه اساتید
۲۷۰۵۲۲۴۱۱زبان تخصصی۱یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰فروه امین مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*f.amin
۲۷۰۵۲۲۴۳۱ریاضی گسسته۱چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰امین اسکندریمهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*a.eskandari
۲۷۰۵۲۲۴۵۱ایجاد بانکهای اطلاعاتی۱دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰امیرحسین راسخ مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*a-rasekh
۲۷۰۵۲۲۴۶۱معادلات دیفرانسیل۱یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۳:۳۰بتسابه تنوری مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*tanori
۲۷۰۵۲۲۴۸۱زبان ماشین ۱سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۱:۳۰-مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*-
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ریاضی مهندسی۱شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰علی احمدی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)a.ahmadi
۲۷۰۵۲۲۸۱۱برنامه سازی پیشرفته۱پنج شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰ندا ازوجی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتazouji
۲۷۰۵۲۳۰۰۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۱چهار شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰المیرا آشورماهانی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*e-ashoor
۲۷۰۵۲۵۲۵۱شبکه های رایانه ای ۲۱دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰مرتضی تاجبخش مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*tajbakhsh
۲۷۰۵۲۵۲۶۱معماری کامپیوتر۱یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰داوود فتاحی مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*d.fattahi
۲۷۰۵۲۵۳۲۱ریاضی مهندسی۱شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰علی احمدی مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*a.ahmadi
۲۷۰۵۲۹۶۶۱طراحی صفحات وب۱دو شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰مهسا رئیس زاده همه رشته گرایشهای موجودmraeis
۲۷۰۵۲۹۷۰۱شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۱پنج شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰فاطمه فخراحمد همه رشته گرایشهای موجودffakhrahmad
۲۷۰۵۲۹۷۵۱زبان تخصصی۱یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰فروه امین مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتf.amin
۲۷۰۵۳۰۰۷۱روشهای محاسبات عددی۱سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰علی حق پناه جهرمی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*a.haghpanah
۲۷۰۵۳۰۰۸۱فیزیک ۲۱دو شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰زهرا حسینی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتz.hosseini
۲۷۰۵۳۰۰۸۱فیزیک ۲۲شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰زهرا حسینی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتz.hosseini
۲۷۰۵۳۰۱۱۱ساختمان داده ها۱شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰کیمیا بازرگان لاری مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتk.bazargan
۲۷۰۵۳۰۱۳۱مدارهای منطقی۱یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰احمد کیا کجوری مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتkiyakojori
۲۷۰۵۳۰۱۵۱معماری کامپیوتر۱یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰داوود فتاحی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتd.fattahi
۲۷۰۵۳۰۲۰۱نظریه زبانها و ماشینها۱شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(مجازی ۱۰)عبدالرضا رضاپور مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa-rezapoor
۲۷۰۵۳۰۲۵۱شبکه های کامپیوتری۱دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰مرتضی تاجبخش مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*tajbakhsh
۲۷۰۵۳۰۲۸۱اصول طراحی پایگاه داده ها۱دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰امیرحسین راسخ مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa-rasekh
۲۷۰۵۳۰۳۰۱اصول طراحی کامپایلر۱سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰المیرا آشورماهانی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*e-ashoor
۲۷۰۵۳۰۳۱۱مهندسی نرم افزار ۱۱یک شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰میثم روستایی همه رشته گرایشهای موجودroostaei
۲۷۰۵۳۰۳۳۱هوش مصنوعی۱یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰محمد نعیمی همه رشته گرایشهای موجودm.naimi
۲۷۰۵۳۰۳۴۱مهندسی نرم افزار ۲۱یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰هاله همایونی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتhomayouni
۲۷۰۵۳۲۰۱۱ریاضی ۱۱یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰بهرام طارمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتbhrmtarmi
۲۷۰۵۳۲۰۳۱مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی۱شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰عاطفه صافدل مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتsafdel
۲۷۰۵۳۲۲۱۱ساختمانهای گسسته۱چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰امین اسکندریمهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa.eskandari
۲۷۰۵۳۲۲۱۱ساختمانهای گسسته۲سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰امین اسکندریمهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa.eskandari
۲۷۰۵۳۲۳۱۱اصول برنامه سازی۱یک شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰محمد نعیمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتm.naimi
۲۷۰۵۳۲۳۱۱اصول برنامه سازی۲سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰محمد نعیمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتm.naimi
۲۷۰۵۳۲۵۲۱.ریاضی ۲۱سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰صدیقه مرادی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتsdmoradi
۲۷۰۵۳۲۵۲۱.ریاضی ۲۲چهارشنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰صدیقه مرادی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتsdmoradi
۲۷۰۵۳۲۵۴۱معادلات دیفرانسیل۱دو شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰بهرام طارمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتbhrmtarmi
۲۷۰۵۳۵۸۲۱مبانی فناوری اطلاعات۱دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ندا اکرمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتnakrami
۲۷۰۵۳۵۸۷۱مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰علیرضا نیک سرشت مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*anikseresht
۲۷۰۵۳۵۹۰۱مدیریت و کنترل پروژهای فناوری اطلاعات۱چهار شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰محمدابراهیم سمیع همه رشته گرایشهای موجودmsamie
۲۷۰۵۳۵۹۴۱تجارت الکترونیکی۱چهار شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰آناهیتا برزگر مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*(ورودی قبل ۹۵)abarzegar
۲۷۰۵۳۵۹۵۱مهندسی فناوری اطلاعات ۲۱سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ندا ازوجی مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*azouji
۲۷۰۵۳۶۰۳۱تجارت الکترونیکی۱چهار شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰آناهیتا برزگر مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*)ورودی ۹۵ به بعدabarzegar
۲۷۰۵۳۹۶۴۱آمارواحتمالات۱سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰عبدالرسول برهانی حقیقی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتborhani
۲۷۰۵۳۹۷۷۱مباحث ویژه (اصول برنامه سازی)۱سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰محمد نعیمی مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*m.naimi
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

ناپیوسته نرم افزار

[table “99midterm-ba-swn-931” not found /]

ناپیوسته نرم افزار

[table “99final-ba-swn-931” not found /]

برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوترگرایش تکنولوژی نرم افزار( کارشناسی ناپیوسته)      
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶مباحث ویژه (اصول برنامه سازی)۳تخصصی۲۷۰۵۳۹۷۳۱-۲۷۰۵۳۹۷۷۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معادلات دیفرانسیل۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار(۱)۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی۳اختیاریمباحث ویژه (اصول برنامه سازی)۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد
  1. لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.
  2. تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد و بعد از اتمام مهلت حذف و اضافه به هیچ وجه تغییرات میسر نیست
  3. چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.
  4. کارگاهها و آزمایشگاه ها بعد از امتحانات پایان ترم و در طول ۲ هفته بصورت فشرده برگزار می‌گردد. در صورت بهبود شرایط جامعه و طبق صلاحدید دانشگاه برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاهها بصورت حضوری خواهد بود ولی در صورتی که شرایط شیوع بیماری کرونا بهبود نیابد و امکان برگزاری کلاسها بصورت حضوری نباشد آنلاین برگزار خواهند شد.
  5. در صورتی که آزمایشگاهها بصورت حضوری برگزار شود، محل برگزاری کلاسها: شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۲ خواهد بود.
  6. حضور و شرکت دانشجویان در کلاس در کلیه ساعات آزمایشگاه (در هر دو حالت حضوری و آنلاین)اجباری است و لینک آفلاین در اختیار دانشجویان قرار نخواهد گرفت.

[table “99136” not found /]

شماره درس عنوان درس گروه ساعت کلاس تاریخ برگزاری روز برگزاری اساتید
۲۷۰۵۲۲۶۰۱ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۱ ۱۳-۸ ۵/۴/۱۴۰۰ تا ۷/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه محسن  راجی
۲۷۰۵۲۲۶۰۱ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۲ ۱۳-۸ ۸/۴/۱۴۰۰ تا ۱۰/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه محسن  راجی
۲۷۰۵۳۰۰۹۱ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱ ۱۳-۸ ۸/۴/۱۴۰۰ تا ۱۰/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه علی احمدی
۲۷۰۵۳۰۰۹۱ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۲ ۱۳-۸ ۱۲/۴/۱۴۰۰ تا ۱۴/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه علی احمدی
۲۷۰۵۳۰۱۸۱ آزمایشگاه ریز پردازنده ۱ ۱ ۱۹-۱۴ ۸/۴/۱۴۰۰ تا ۱۰/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه محسن  راجی
۲۷۰۵۳۰۱۸۱ آزمایشگاه ریز پردازنده ۱ ۲ ۱۹-۱۴ ۱۲/۴/۱۴۰۰ تا ۱۴/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه محسن  راجی
۲۷۰۵۳۰۲۴۱ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی۱ ۱ ۱۹-۱۴ ۵/۴/۱۴۰۰ تا ۷/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه احمد کیا کجوری
۲۷۰۵۳۰۲۹۱ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۱ ۱۳-۸ ۱۲/۴/۱۴۰۰ تا ۱۴/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه امیرحسین راسخ
۲۷۰۵۳۰۲۹۱ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۲ ۱۳-۸ ۱۵/۴/۱۴۰۰ تا ۱۷/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه امیرحسین راسخ
۲۷۰۵۳۰۳۵۱ آزمایشگاه سیستمهای عامل ۱ ۱۹-۱۴ ۱۵/۴/۱۴۰۰ تا ۱۷/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه ندا ازوجی
۲۷۰۵۳۰۳۵۱

-۲۷۰۵۳۵۸۹۱

آزمایشگاه سیستمهای عامل گروه ۲

و آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت وکنترل

۲ ۱۳-۸ ۱۵/۴/۱۴۰۰ تا ۱۷/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه ندا ازوجی
۲۷۰۵۳۲۰۵۱ کارگاه کامپیوتر ۱ ۱۹-۱۴ ۸/۴/۱۴۰۰ تا ۱۰/۴/۱۴۰۰ سه شنبه- چهارشنبه-پنجشنبه محسن  راجی
۲۷۰۵۳۲۰۵۱ کارگاه کامپیوتر ۲ ۱۹-۱۴ ۱۲/۴/۱۴۰۰ تا ۱۴/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه محسن  راجی
۲۷۰۵۳۵۸۸۱ آزمایشگاه شبکه ۱ ۱۳-۸ ۵/۴/۱۴۰۰ تا ۷/۴/۱۴۰۰ شنبه- یکشنبه-دوشنبه مهسا رئیس زاده

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

برنامه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۹ (بخش کامپیوتر)

  1. لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.
  2. تغییر گروه
ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی ۲و ۳واحدی -گروه ۱– … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس ( آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- در تاریخ ۱۸/۳/۹۹ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی
بنا بنظر استاد محترم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس صافدل)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)،دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ … ادامه...