برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کارشناسی پیوسته)      
جمع کل واحدها۱۴۰
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶انگلیسی عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲فیزیک ۲۳پایه۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته۳اصلی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدارهای منطقی۳اصلیساختمان های گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶مدارهای الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته ۲۷۰۵۳۰۱۱۱
ساختمان های گسسته
۳ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۴شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۵اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۶مبانی تئوری تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۷معماری کامپیوتر۳اصلیمدار های منطقی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۶آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶طراحی صفحات وب۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارطراحی الگوریتم۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۴مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاریساختمان داده ها۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۸اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی- نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
جمع واحد ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهششممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتههفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتههشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس ندا ازوجی۱برنامه سازی پیشرفتهدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۱۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر زهرا حجازی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادههفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادههشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهششممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستههفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستههشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهنهممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲مهندس کاظم براتی مهر۱ساختمان گسستهدهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنینهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۲۰مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس ندا اکرمی۱مبانی فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس عاطفه صافدل۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر سجاد دهقانی۱مدارهای الکتریکی۱دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۴مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۱مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۸مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۲مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۸مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۵مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۱مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۱۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۸مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر محمد ابراهیم سمیع۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳مهندس عبدالرضا رضاپور۱نظریه زبانها و ماشینهادهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس مسعود دادگر۱هوش مصنوعیدهممجازی

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۷/۸/۹۹ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۱۸/۸/۹۹مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتمبانی تئوری تربیت بدنی۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۹/۸/۹۹معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
۲۰/۸/۹۹اصول طراحی کامپایلرمدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتمبانی فناوری اطلاعات
ساختمان داده هااندیشه اسلامی ۱مدار الکتریکی ۱
۲۱/۸/۹۹زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۲/۸/۹۹زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینهافیزیک ۲
گرافیک کامپیوتری
۲۳/۸/۹۹مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
معماری کامپیوتر
۲۴/۸/۹۹مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۵/۸/۹۹سیستمهای عاملشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
ساختمانهای گسسته
۲۶/۸/۹۹طراحی صفحات وببرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۲۷/۸/۹۹اصول طراحی پایگاه داده هامهندسی نرم افزار ۲هوش مصنوعی
آمار و احتمالات
۲۸/۸/۹۹تفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
ذخیره و بازیابی اطلاعات
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۹/۸/۹۹روشهای محاسبات عددیاخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

پیوسته نرم افزار

[table “99final-ba-swp-931” not found /]

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

ردیفنام آزمایشگاهمکانتاریخ ساعتاستاد
۱آزمعماری کامپیوترآزدیجیتال۳۱/۳ /۹۹۸ تا ۱۳دکتر راجی
تا ۲/۴ /۹۹
۲آز ریزپردازندهآزدیجیتال۷/۴/۹۹۸ تا ۱۳دکتر راجی
تا ۹/۴/۹۹
۳آز سیستم عامل و آز سیستم عامل مدیریتآزدیجیتال۱۰/۴ /۹۹۸ تا ۱۳دکتر ندا ازوجی
تا ۱۲/۴ /۹۹
۶آزشبکه۳/۴/۹۹۸ تا ۱۳دکتر رئیس زاده
آزشبکهتا ۵/۴ /۹۹
۷کارگاه کامپیوترICT۷/۴ /۹۹۱۹-۱۴دکتر راجی
تا ۹/۴ /۹۹
۸آز فیزیک۲۳۱/۳ /۹۹۱۹-۱۴دکتر علی احمدی
آز آنالوگتا ۲/۴/۹۹
۹آز پایگاه داده –گروه ۱آزدیجیتال۷/۴ /۹۹۱۹-۱۴دکتر راسخ
تا ۹/۴/۹۹
۱۰آز پایگاه داده –گروه۲آزدیجیتال۳۱/۳ /۹۹۱۹-۱۴دکتر راسخ
تا ۲/۴/۹۹
۱۱از مهندسی نرم افزار آزدیجیتال۱۰/۴ /۹۹۱۹-۱۴مهندس همایونی
تا ۱۲/۴ /۹۹
۱۹۰۰/۰۲/۱۲زمان
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول) شنبه
۷/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول)یک شنبه
۸/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول)دوشنبه
۹/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول)سه شنبه
۱۰/۴/۹۹
کارگاه عمومی- کامپیوتر (گروه اول) چهارشنبه
۱۱/۴/۹۹

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی ۲و ۳واحدی -گروه ۱– … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس ( آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- در تاریخ ۱۸/۳/۹۹ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی
بنا بنظر استاد محترم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس صافدل)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)،دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱–خانم مهندس فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱–خانم مهندس فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس فخر احمد)،یک جلسه کلاس جبرانی درس شیوه … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email