برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کارشناسی پیوسته)      
جمع کل واحدها۱۴۰
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶انگلیسی عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲فیزیک ۲۳پایه۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته۳اصلی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدارهای منطقی۳اصلیساختمان های گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶مدارهای الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته ۲۷۰۵۳۰۱۱۱
ساختمان های گسسته
۳ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۴شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۵اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۶مبانی تئوری تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۷معماری کامپیوتر۳اصلیمدار های منطقی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۶آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶طراحی صفحات وب۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارطراحی الگوریتم۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۴مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاریساختمان داده ها۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی و ریشه های آن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۸اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی- نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
جمع واحد ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

شماره درسعنوان درسگروهزمان کلاساساتیدحوزه تخصیصشناسه اساتید
۲۷۰۵۲۲۴۱۱زبان تخصصی۱یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰فروه امین مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*f.amin
۲۷۰۵۲۲۴۳۱ریاضی گسسته۱چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰امین اسکندریمهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*a.eskandari
۲۷۰۵۲۲۴۵۱ایجاد بانکهای اطلاعاتی۱دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰امیرحسین راسخ مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*a-rasekh
۲۷۰۵۲۲۴۶۱معادلات دیفرانسیل۱یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۳:۳۰بتسابه تنوری مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*tanori
۲۷۰۵۲۲۴۸۱زبان ماشین ۱سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۱:۳۰-مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*-
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ریاضی مهندسی۱شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰علی احمدی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)a.ahmadi
۲۷۰۵۲۲۸۱۱برنامه سازی پیشرفته۱پنج شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰ندا ازوجی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتazouji
۲۷۰۵۲۳۰۰۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۱چهار شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰المیرا آشورماهانی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*e-ashoor
۲۷۰۵۲۵۲۵۱شبکه های رایانه ای ۲۱دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰مرتضی تاجبخش مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*tajbakhsh
۲۷۰۵۲۵۲۶۱معماری کامپیوتر۱یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰داوود فتاحی مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*d.fattahi
۲۷۰۵۲۵۳۲۱ریاضی مهندسی۱شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰علی احمدی مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*a.ahmadi
۲۷۰۵۲۹۶۶۱طراحی صفحات وب۱دو شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰مهسا رئیس زاده همه رشته گرایشهای موجودmraeis
۲۷۰۵۲۹۷۰۱شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۱پنج شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰فاطمه فخراحمد همه رشته گرایشهای موجودffakhrahmad
۲۷۰۵۲۹۷۵۱زبان تخصصی۱یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰فروه امین مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتf.amin
۲۷۰۵۳۰۰۷۱روشهای محاسبات عددی۱سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰علی حق پناه جهرمی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*a.haghpanah
۲۷۰۵۳۰۰۸۱فیزیک ۲۱دو شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰زهرا حسینی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتz.hosseini
۲۷۰۵۳۰۰۸۱فیزیک ۲۲شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰زهرا حسینی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتz.hosseini
۲۷۰۵۳۰۱۱۱ساختمان داده ها۱شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰کیمیا بازرگان لاری مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتk.bazargan
۲۷۰۵۳۰۱۳۱مدارهای منطقی۱یک شنبه-۱۲:۰۰:۱۴:۰۰احمد کیا کجوری مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتkiyakojori
۲۷۰۵۳۰۱۵۱معماری کامپیوتر۱یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰داوود فتاحی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتd.fattahi
۲۷۰۵۳۰۲۰۱نظریه زبانها و ماشینها۱شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰(مجازی ۱۰)عبدالرضا رضاپور مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa-rezapoor
۲۷۰۵۳۰۲۵۱شبکه های کامپیوتری۱دو شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰مرتضی تاجبخش مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*tajbakhsh
۲۷۰۵۳۰۲۸۱اصول طراحی پایگاه داده ها۱دو شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰امیرحسین راسخ مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa-rasekh
۲۷۰۵۳۰۳۰۱اصول طراحی کامپایلر۱سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰المیرا آشورماهانی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*e-ashoor
۲۷۰۵۳۰۳۱۱مهندسی نرم افزار ۱۱یک شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰میثم روستایی همه رشته گرایشهای موجودroostaei
۲۷۰۵۳۰۳۳۱هوش مصنوعی۱یک شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰محمد نعیمی همه رشته گرایشهای موجودm.naimi
۲۷۰۵۳۰۳۴۱مهندسی نرم افزار ۲۱یک شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰هاله همایونی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتhomayouni
۲۷۰۵۳۲۰۱۱ریاضی ۱۱یک شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰بهرام طارمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتbhrmtarmi
۲۷۰۵۳۲۰۳۱مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی۱شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰عاطفه صافدل مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتsafdel
۲۷۰۵۳۲۲۱۱ساختمانهای گسسته۱چهار شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰امین اسکندریمهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa.eskandari
۲۷۰۵۳۲۲۱۱ساختمانهای گسسته۲سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰امین اسکندریمهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتa.eskandari
۲۷۰۵۳۲۳۱۱اصول برنامه سازی۱یک شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰محمد نعیمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتm.naimi
۲۷۰۵۳۲۳۱۱اصول برنامه سازی۲سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰محمد نعیمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتm.naimi
۲۷۰۵۳۲۵۲۱.ریاضی ۲۱سه شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰صدیقه مرادی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتsdmoradi
۲۷۰۵۳۲۵۲۱.ریاضی ۲۲چهارشنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰صدیقه مرادی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتsdmoradi
۲۷۰۵۳۲۵۴۱معادلات دیفرانسیل۱دو شنبه-۱۰:۰۰:۱۲:۰۰بهرام طارمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتbhrmtarmi
۲۷۰۵۳۵۸۲۱مبانی فناوری اطلاعات۱دو شنبه-۰۸:۰۰:۱۰:۰۰ندا اکرمی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتnakrami
۲۷۰۵۳۵۸۷۱مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰علیرضا نیک سرشت مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*anikseresht
۲۷۰۵۳۵۹۰۱مدیریت و کنترل پروژهای فناوری اطلاعات۱چهار شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰محمدابراهیم سمیع همه رشته گرایشهای موجودmsamie
۲۷۰۵۳۵۹۴۱تجارت الکترونیکی۱چهار شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰آناهیتا برزگر مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*(ورودی قبل ۹۵)abarzegar
۲۷۰۵۳۵۹۵۱مهندسی فناوری اطلاعات ۲۱سه شنبه-۱۴:۰۰:۱۶:۰۰ندا ازوجی مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*azouji
۲۷۰۵۳۶۰۳۱تجارت الکترونیکی۱چهار شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰آناهیتا برزگر مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*)ورودی ۹۵ به بعدabarzegar
۲۷۰۵۳۹۶۴۱آمارواحتمالات۱سه شنبه-۱۶:۰۰:۱۸:۰۰عبدالرسول برهانی حقیقی مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعاتborhani
۲۷۰۵۳۹۷۷۱مباحث ویژه (اصول برنامه سازی)۱سه شنبه-۱۸:۰۰:۲۰:۰۰محمد نعیمی مهندسی کامپیوتر گرایش تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(کارشناسی ناپیوسته)*m.naimi

برنامه امتحانات میان ترم

پیوسته نرم افزار

[table “99midterm-ba-swp-931” not found /]

برنامه امتحانات پایان ترم

پیوسته نرم افزار

[table “99final-ba-swp-931” not found /]

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

  1. لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.
  2. تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد و بعد از اتمام مهلت حذف و اضافه به هیچ وجه تغییرات میسر نیست
  3. چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.
  4. کارگاهها و آزمایشگاه ها بعد از امتحانات پایان ترم و در طول ۲ هفته بصورت فشرده برگزار می‌گردد. در صورت بهبود شرایط جامعه و طبق صلاحدید دانشگاه برگزاری کارگاه ها و آزمایشگاهها بصورت حضوری خواهد بود ولی در صورتی که شرایط شیوع بیماری کرونا بهبود نیابد و امکان برگزاری کلاسها بصورت حضوری نباشد آنلاین برگزار خواهند شد.
  5. در صورتی که آزمایشگاهها بصورت حضوری برگزار شود، محل برگزاری کلاسها: شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره ۲ خواهد بود.
  6. حضور و شرکت دانشجویان در کلاس در کلیه ساعات آزمایشگاه (در هر دو حالت حضوری و آنلاین)اجباری است و لینک آفلاین در اختیار دانشجویان قرار نخواهد گرفت.

بخششماره درسعنوان درسواحدگروهزمان و مکان کلاساساتیدحوزه تخصیص
کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱۱متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)گرایش نرم افزار- کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۰۹۱آزمایشگاه فیزیک ۲۱۱متعاقبا اعلام میگرددعلی احمدی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۰۹۱آزمایشگاه فیزیک ۲۱۲متعاقبا اعلام میگرددعلی احمدی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۸۱آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱۱متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۸۱آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱۲متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۴۱
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی۱۱۱متعاقبا اعلام میگردداحمد کیا کجوریمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۹۱آزمایشگاه پایگاه داده ها۱۱متعاقبا اعلام میگرددامیرحسین راسخ(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۹۱آزمایشگاه پایگاه داده ها۱۲متعاقبا اعلام میگرددامیرحسین راسخ(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۳۵۱آزمایشگاه سیستمهای عامل۱۱متعاقبا اعلام میگرددندا ازوجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۳۵۱آزمایشگاه سیستمهای عامل۱۲متعاقبا اعلام میگرددندا ازوجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱کارگاه کامپیوتر۱۱متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱کارگاه کامپیوتر۱۲متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱کارگاه کامپیوتر۱۳متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۵۸۸۱آزمایشگاه شبکه۱۱متعاقبا اعلام میگرددمهسا رئیس زاده(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۵۸۹۱آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت وکنترل۱۱متعاقبا اعلام میگرددندا ازوجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email