کارشناسی ناپیوسته سخت افزار:
تاسیس مقطع ناپیوسته مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار، به منظور ارتقا آگاهی ها و توانائی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی سخت افزار ضروری به نظر می رسد . علاوه بر آن از آنجائیکه دانشجویان دوره کاردانی سخت افزار ، بعلت نوع دروس گذرانده شده نمی توانند در رشته های مهندسی برق و یا مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار تحصیل نمایند، آینده تحصیلی این دانشجویان منوط به ایجاد رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار میباشد.

        
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبه
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اول
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناول
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاول
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماول
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهااول
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهادوم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاسوم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاچهارم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاپنجم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاششم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاهفتم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاهشتم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهانهم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهادهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناول
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲اول
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دوم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲سوم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲چهارم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲پنجم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲ششم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هفتم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هشتم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲نهم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دهم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اول
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاول
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اول
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱اول
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱دوم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱سوم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱چهارم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱پنجم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱ششم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱هفتم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱هشتم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱نهم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱دهم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اول
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاول
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتاول
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدوم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتسوم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتچهارم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتپنجم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتششم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهفتم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهشتم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتنهم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اول
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهم
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت
برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار     
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۳۱/۱/۹۹ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسیشبکه های رایانه ای ۲
۱/۲/۹۹طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲/۲/۹۹معادلات دیفرانسیل
۳/۲/۹۹ساختمان داده ها
۴/۲/۹۹زبان تخصصیریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
۵/۲/۹۹زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۶/۲/۹۹مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۷/۲/۹۹مهندسی نرم افزار ۱
۸/۲/۹۹سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۹/۲/۹۹ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۱۰/۲/۹۹...........................................................................
۱۱/۲/۹۹تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۲/۲/۹۹نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

ناپیوسته سخت افزار

[table “99final-ba-hwn-931” not found /]

برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار) 
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی ۲۳پایه۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲فیزیک۲۳پایهریاضی ۲۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳مبانی رایانه ای و برنامه سازی

(برنامه سازی کامپیوتر)
۳پایهریاضی ۲۲۷۰۳۳۰۳۱
۴ساختمان گسسته۳اصلیریاضی ۲۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵معارف ۲۲عمومی
۶زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۷
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۲
۲آزفیزیک ۲۱پایه۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیریاضی ۲
۴زبان ماشین۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی ۲
۵نرم افزارهای کاربردی۲اصلی۲۷۰۵۲۲۵۱۱
۷تاریخ اسلام۲عمومی
۸تربیت بدنی ۲۱عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ساختمان داده ها۳اصلیساختمان های گسسته
۲الکترونیک دیجیتال۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۹۷۱
۳سیگنال و سیستم۳تخصصیریاضیات مهندسی ۲۷۰۵۲۹۷۲۱
۴مهندسی نرم افزار۳تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵شبکه های رایانه ای ۱۳تخصصی
۶انقلاب اسلامی۲عمومی
۷کارآموزی ۱۱تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۲۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱طراحی سیستمهای vlsi۳تخصصیالکترونیک دیجیتال
۲طراحی مدار واسط۳تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۲۲۵۴۱
۳آز مدار واسط۱تخصصیطراحی مدار واسط۲۷۰۵۲۸۳۳۱
۴شبکه های رایانه ای ۲۳تخصصیشبکه های رایانه ای ۱۲۷۰۵۲۵۲۵۱
۵پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۶آز الکترونیک دیجیتال۱تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۳۰۴۰۱
۷ریزپردازنده۳اختیاری۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۸کارآموزی ۲۲تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۳۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۱واحد

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

بخششماره درسعنوان درسواحدگروهزمان و مکان کلاساساتیدحوزه تخصیص
کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱۱متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)گرایش نرم افزار- کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۰۹۱آزمایشگاه فیزیک ۲۱۱متعاقبا اعلام میگرددعلی احمدی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۰۹۱آزمایشگاه فیزیک ۲۱۲متعاقبا اعلام میگرددعلی احمدی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۸۱آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱۱متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۸۱آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱۲متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۴۱
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی۱۱۱متعاقبا اعلام میگردداحمد کیا کجوریمهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۹۱آزمایشگاه پایگاه داده ها۱۱متعاقبا اعلام میگرددامیرحسین راسخ(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۹۱آزمایشگاه پایگاه داده ها۱۲متعاقبا اعلام میگرددامیرحسین راسخ(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۳۵۱آزمایشگاه سیستمهای عامل۱۱متعاقبا اعلام میگرددندا ازوجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۳۵۱آزمایشگاه سیستمهای عامل۱۲متعاقبا اعلام میگرددندا ازوجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱کارگاه کامپیوتر۱۱متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱کارگاه کامپیوتر۱۲متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱کارگاه کامپیوتر۱۳متعاقبا اعلام میگرددمحسن راجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر(کـارشناسی) نرم افزار و فناوری اطلاعات
کامپیوتر۲۷۰۵۳۵۸۸۱آزمایشگاه شبکه۱۱متعاقبا اعلام میگرددمهسا رئیس زاده(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*
کامپیوتر۲۷۰۵۳۵۸۹۱آزمایشگاه سیستم عامل مدیریت وکنترل۱۱متعاقبا اعلام میگرددندا ازوجی(%۱۰۰)مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات(کـارشناسی)*

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

برنامه آزمایشگاهها و کارگاههای نیمسال دوم ۹۹ (بخش کامپیوتر)

  1. لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.
  2. تغییر گروه
ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی مهندسی ۲و ۳واحدی -گروه ۱– … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه های نرم افزار – گروه ۱- آقای دکتر اکبری
بنا بنظر استاد محترم درس ( آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی درس مدیریت پروژه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- در تاریخ ۱۸/۳/۹۹ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی – گروه ۱–آقای دکتر ستوده ده سروی
بنا بنظر استاد محترم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–خانم مهندس صافدل
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس صافدل)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)،دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ … ادامه...