ecom

۱۲ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی- ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

 ردیفنام دروستعداد واحدجمع واحد
دروس
جبرانی
۱طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
یا مهندسی فناوری اطلاعات۱
۳۱۳ واحد
۲پایگاه داده ها۳
۳مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
۳
۴زبان انگلیسی ویژه۴
دروس
اصلی
۱بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی۳۱۲ واحد
۲مدیریت زنجیره عرضه۳
۳طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک۳
۴برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک۳
دروس
اختیاری
۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک۳حداکثر ۱۵ واحد (آموزش محور)
حداکثر ۱۲ واحد (آموزش-پژوهش محور)
۲امنیت در تجارت الکترونیک۳
۳شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک۳
۴هوش تجاری۳
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب۳
۶شبکه های اطلاعاتی۳
۷الگوریتمهای بهینه سازی۳
دروس
تخصصی اجباری
۱سمینار ویژه۲۲ واحد (آموزش محور)
۲پایان نامه۶۶ واحد (آموزش-پژوهش محور)

۱۲ واحد اصلی-  ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی-  ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول    
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
۳جبرانی
۲پایگاه داده ها۳جبرانی
۳مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
۳جبرانی
۴زبان انگلیسی ویژه۴جبرانی
۵بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی۳اصلی
۶مدیریت زنجیره عرضه۳اصلی
۷هوش تجاری۳اختیاری
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک۳اختیاری
۲برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک۳اصلی
۳شبکه های اطلاعاتی۳اختیاری
۴الگوریتمهای بهینه سازی۳اختیاری
۵شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک۳اختیاری
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک۳اصلی
۲ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب۳اختیاری
۳سمینار ویژه۲تخصصی اجباری

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

[table “99class-ma-ecom-931” not found /]

ارشد تجارت الکترونیک

[table “99midterm-ma-ecom-931” not found /]

ارشد تجارت الکترونیک

[table “99final-ma-ecom-931” not found /]

اخبار بخش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات:

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- آقای دکتر بوستانی

یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- آقای دکتر بوستانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بوستانی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۹ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک -گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک -گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، یک جلسه کلاس جبرانی درس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های اتکاپذیر – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های اتکاپذیر – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های اتکاپذیر – گروه … ادامه...

شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده

شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تقی زاده)، شروع مجدد درس شبکه های … ادامه...

کنسل شدن درس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

کنسل شدن درس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ذوالفقاری) دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی … ادامه...

تغییر جلسه اول درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر سمیع

تغییر جلسه اول درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر سمیع
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سمیع )، جلسه اول درس مدیریت دانش – از تاریخ ۲۱/۱۱/۹۸ و … ادامه...

کنسل شدن دروس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری

کنسل شدن دروس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ذوالفقاری) … ادامه...

کلاس جبرانی درس بازاریابی و پرداختهای الکتریکی- گروه ۱- خانم دکتر مظفری

کلاس جبرانی درس بازاریابی و پرداختهای الکتریکی- گروه ۱- خانم دکتر مظفری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مظفری)، کلاس جبرانی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت … ادامه...