ecom

برنامه ترم بندی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۹ به بعد)

عناوین دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی- ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی- ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از عناوین دروس به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

 ردیفنام دروستعداد واحدجمع واحد
دروس
جبرانی
۱طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
یا مهندسی فناوری اطلاعات۱
۳۱۳ واحد
۲پایگاه داده ها۳
۳مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
۳
۴زبان انگلیسی ویژه۴
دروس
اصلی
۱بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی۳۱۲ واحد
۲مدیریت زنجیره عرضه۳
۳طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک۳
۴برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک۳
دروس
اختیاری
۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک۳حداکثر ۱۵ واحد (آموزش محور)
حداکثر ۱۲ واحد (آموزش-پژوهش محور)
۲امنیت در تجارت الکترونیک۳
۳شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک۳
۴هوش تجاری۳
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب۳
۶شبکه های اطلاعاتی۳
۷الگوریتمهای بهینه سازی۳
دروس
تخصصی اجباری
۱سمینار ویژه۲۲ واحد (آموزش محور)
۲پایان نامه۶۶ واحد (آموزش-پژوهش محور)

برنامه ترم بندی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک (ورودی های ۹۴ به بعد)

۱۲ واحد اصلی-  ۱۵ واحد اختیاری- ۲ واحد سمینار ویژه برای شیوه ی آموزش محور بر اساس ۲۹ واحد

۱۲ واحد اصلی-  ۱۲ واحد اختیاری- ۶ واحد پایان نامه برای شیوه ی آموزش-پژوهش محور بر اساس ۳۰ واحد

(ورودیهای قبل از ۹۴ جهت اطلاع از برنامه ترم بندی  به کارشناس بخش مراجعه نمایند)

نیمسال اول    
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱طراحی صفحات وب
یا مهندسی اینترنت
۳جبرانی
۲پایگاه داده ها۳جبرانی
۳مبانی فناوری اطلاعات
یا تجارت الکترونیکی
۳جبرانی
۴زبان انگلیسی ویژه۴جبرانی
۵بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی۳اصلی
۶مدیریت زنجیره عرضه۳اصلی
۷هوش تجاری۳اختیاری
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک۳اختیاری
۲برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک۳اصلی
۳شبکه های اطلاعاتی۳اختیاری
۴الگوریتمهای بهینه سازی۳اختیاری
۵شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک۳اختیاری
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع درس
۱طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک۳اصلی
۲ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب۳اختیاری
۳سمینار ویژه۲تخصصی اجباری

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد گرایش تجارت الکترونیک

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیک

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادهممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*اولمجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*دوممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*سوممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*ششممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*نهممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر سیدمصطفی فخر احمد۱پایگاههای داده در تجارت الکترونیک*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*اولمجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*دوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*سوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*ششممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*نهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*یازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*دوازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*سیزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*چهاردهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*پانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*شانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هفدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*هجدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*نوزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ویژه*بیستممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*اولمجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*دوممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*سوممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*ششممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*نهممجازی
۲۷۰۴۴۳۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر سید محمد رضا موسوی۱شبکه های اطلاعاتی*دهممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*اولمجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*دوممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*سوممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*ششممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*نهممجازی
۲۷۰۴۴۳۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر سید رضا تقی زاده۱شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*اولمجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*دوممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*سوممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*ششممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*نهممجازی
۲۷۰۴۴۳۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر رضا اکبری۱مدیریت پروژه های نرم افزار*دهممجازی

برنامه میان‌ترم کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۷/۸/۹۹شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک
زبانهای برنامه نویسی
۱۸/۸/۹۹
۱۹/۸/۹۹مدیریت زنجیره عرضه
پایگاههای داده در تجارت الکترونیک
۲۰/۸/۹۹هوش تجاری
۲۱/۸/۹۹بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک
۲۲/۸/۹۹
۲۳/۸/۹۹طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک
مبانی فناوری اطلاعات
۲۴/۸/۹۹
۲۵/۸/۹۹
شبکه های اطلاعاتی
فناوری تجارت الکترونیک
۲۶/۸/۹۹طراحی صفحات وب
۲۷/۸/۹۹اصول طراحی پایگاه داده هاذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب
۲۸/۸/۹۹زبان انگلیسی ویژه
۲۹/۸/۹۹مهندسی اینترنتاینترنت اشیاء
روش تحقیق
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه پایان‌ترم کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

ارشد تجارت الکترونیک

[table “99final-ma-ecom-931” not found /]

اخبار بخش کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات:

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسماعیلی) یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- آقای دکتر بوستانی

یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- آقای دکتر بوستانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بوستانی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۹ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک -گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد

یک جلسه کلاس جبرانی درس پایگاههای داده در تجارت الکترونیک -گروه ۱- آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخر احمد)، یک جلسه کلاس جبرانی درس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های اتکاپذیر – گروه ۱- آقای دکتر راجی

جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های اتکاپذیر – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس سیستم های اتکاپذیر – گروه … ادامه...

شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده

شروع مجدد درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک – گروه ۱- آقای دکتر تقی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر تقی زاده)، شروع مجدد درس شبکه های … ادامه...

کنسل شدن درس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی – گروه ۱ – خانم دکتر اسماعیلی

کنسل شدن درس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر یک جلسه کلاس جبرانی درس زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری

دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی ویژه– گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ذوالفقاری) دو جلسه کلاس جبرانی درس زبان انگلیسی … ادامه...

تغییر جلسه اول درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر سمیع

تغییر جلسه اول درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر سمیع
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سمیع )، جلسه اول درس مدیریت دانش – از تاریخ ۲۱/۱۱/۹۸ و … ادامه...

اعلام زمان و نحوه ثبت نام وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه پورتال دانشجویی صندوق رفاه

به اطلاع می رساند: با توجه به فعال شدن سامانه استعلام شاغلین از سازمان های ذیربط و ماده ۵ فصل اول آیین نامه استفاده از … ادامه...

کنسل شدن دروس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری

کنسل شدن دروس زبان انگلیسی ویژه و زبان تخصصی ۲و ۳ واحدی و زبان انگلیسی تخصصی-گروه ۱ – خانم دکتر ذوالفقاری
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ذوالفقاری) … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email