درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل۲اصلی
روانشناسی عمومی۲پایه
شناخت صنعت جهانگردی۲اصلی
حقوق اساسی۲پایه
تاریخ فرهنگ ایران (۱)۲اصلی
ادبیات فارسی۳عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۱)۱عمومی
جمع ۱۴
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)۲پایه
تاریخ و فرهنگ ایران ۲۲اصلیتاریخ فرهنگ ایران ۱
مبانی سازمان ومدیریت ۳پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی۲پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی۳پایه
انگلیسی عمومی۳عمومی
اندیشه اسلامی (۱)۲عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱عمومی
جمع۱۸
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۲ (کلان)۲پایهاصول علم اقتصاد ۱
باستان شناسی ایران۲تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران ۲
اصول حسابداری ۱۳پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی ۲پایه
زبان انگلیسی ۱۲اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (۲)۲عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومی
جمع ۱۸
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری ۲۳پایهاصول حسابداری ۱
زبان دوم ۱ (فرانسه )۲اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۲اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی۳اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی۲اصلی اصول علم اقتصاد ۲
زبان انگلیسی ۲۲اصلیزبان انگلیسی ۱
انقلاب اسلامی و ریشه ها۲عمومی
جمع۱۸
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی ۲اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران۲اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی۲اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۳تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم ۲ (فرانسه )۲اصلیزبان دوم ۱
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲تخصصیزبان انگلیسی ۲
فرهنگ عامه۳تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲عمومی
جمع ۱۸
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی ۳اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام۲اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی ۲تخصصی زبان دوم ۲
زبان انگلیسی تخصصی ۲۲تخصصی زبان تخصصی ۱
روش تحقیق ۲پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران ۱۲تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۳تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران۲عمومی
جمع۱۸
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران ۲۲تخصصیهنر و معماری ایران ۱
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی۲تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی ۲تخصصی
فن راهنمایی۳تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه ۲تخصصی
اشنایی با موزه های ایران ۲تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط۳تخصصی
گذراندن اوقات فراغت۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع ۱۸
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی ۴تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۲اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۲اصلی
شناخت صنایع دستی ایران ۲اصلی
جمع واحد ترم هشتم ۱۰
جمع کل واحد ها ۱۳۲
عمومی ۲۰واحد پایه ۲۹واحداصلی ۴۴ واحدتخصصی ۳۹ واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۶۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۲واحدی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانی(۳واحدی)دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر پناهی نسب۱ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریششممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگرینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲آقای کاظم هاشمی۱اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگریدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۲واحدی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری ۲(۳واحدی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریششممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگرینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲خانم منیژه کیانی پور۱اصول و کاربرد GIS در گردشگریدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگرینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر زهرا خلیل نژاد۱اقتصاد گردشگریدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر امید ارجمند۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلاماولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۰۰۱۳:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظراولمجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظردوممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرششممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظرنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر علی بامداد۱آشنایی با منظردهممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۲واحدی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷آقای رضایی۱پژوهش های عملیاتی در گردشگری(۳واحدی)دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۷۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و هنر ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر سیده سمیه هاشمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراندهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگرینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر شریفیان۱روش تحقیق گردشگریدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۸۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۲واحدی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت گردشگری(۳واحدی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی تخصصی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر سجادی۱زبان دوماولمجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر سجادی۱زبان دومدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر سجادی۱زبان دومسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر سجادی۱زبان دومچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر سجادی۱زبان دومپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر سجادی۱زبان دومششممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر سجادی۱زبان دومهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر سجادی۱زبان دومهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر سجادی۱زبان دومنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر سجادی۱زبان دومدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲آقای کاظم هاشمی۱مبانی سازمان و مدیریتدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگرینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگریدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۹۰۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱مدیریت گردشگری رویدادها و آیین های فرهنگیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱خانم منیژه کیانی پور۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۵۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و تمدن اسلامیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران۱دهممجازی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی    
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۷/۸/۹۹شناخت صنعت جهانگردی(قبل ۹۶)برنامه ریزی توسعه جهانگردی(قبل۹۶)اصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
شناخت صنعت گردشگری(۹۶ به بعد)برنامه ریزی توسعه گردشگری(۹۶ به بعد)اصول حسابداری ۱
فن راهنماییاصول حسابداری ۲
۱۸/۸/۹۹جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
مدیریت و برنامه ریزی سفر(۹۶ به بعد)
برنامه ریزی و سرپرستی گشت های ایران(قبل۹۶)
۱۹/۸/۹۹حقوق اساسی(قبل۹۶)فرهنگ عامه (قبل۹۶)
کلیات حقوق(۹۶ به بعد)اسطوره شناسی(۹۶ به بعد)
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
تاریخ هنر جهان
۲۰/۸/۹۹آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
۲۱/۸/۹۹مبانی مردم شناسی (قبل ۹۶)انگلیسی عمومیکارآفرینی در گردشگری
مردم شناسی(۹۶ به بعد)زبان دوم ۱ ( فرانسه )
برنامه ریزی گشت های جهانگردی
۲۲/۸/۹۹تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
گردشگری روستایی
۲۳/۸/۹۹جغرافیای جهانگردی ایران (قبل ۹۶)ریاضی کاربردی در جهانگردیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
جغرافیای طبیعی و انسانی ایران(۹۶ به بعد)آشنایی با سازمان های دولتی( قبل۹۶)مبانی جامعه شناسی
آشنایی با سازمان های مرتبط با گردشگری(۹۶ به بعد)
۲۴/۸/۹۹آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
۲۵/۸/۹۹قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی (قبل۹۶)باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
قوانین و مقررات حقوقی گردشگری(۹۶ به بعد)شناخت روحیات ملل (۹۶ به بعد)مبانی گردشگری مذهبی
شناخت روحیه ملل(قبل از ۹۶)
مبانی سازمان و مدیریت
۲۶/۸/۹۹زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی(قبل۹۶)
آشنایی با موزه ها(۹۶ به بعد)
شناخت صنایع دستی
۲۷/۸/۹۹زبان انگلیسی ۲ زبان انگلیسی مکالمهگردشگری در الگوی ایراین اسلامی پیشرفت
روان شناسی عمومی(قبل۹۶)زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
ارتباط انسانی در گردشگری(۹۶ به بعد)
۲۸/۸/۹۹زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط(قبل ۹۶)
مدیریت دفترخدمات مسافرتی و صدور بلیط(۹۶ به بعد)
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۹/۸/۹۹مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلاماصول و روش برنامه ریزی
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت(قبل ۹۶)
مدیریت و برنامه ریزی فراغت(۹۶ به بعد)
ریاضی پیش دانشگاهی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

[table “99130” not found /]

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و تمدن اسلامی و تاریخ هنر ایران گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و تمدن اسلامی و تاریخ هنر ایران گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر رضایی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رضایی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس تاریخ … ادامه...

جبرانی کلاس درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱- خانم دکتر مصلی نژاد

جبرانی کلاس درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱- خانم دکتر مصلی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مصلی نژاد)، جبرانی کلاس درس اصول حسابداری ۱- گروه ۱- در تاریخ … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و تمدن اسلامی و تاریخ هنر ایران گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲ و هنر و تمدن اسلامی و تاریخ هنر ایران گروه ۱ – خانم دکتر اسدی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر ارمی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران-گروه ۱ – خانم دکتر ارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر ارمی) کلاس مجازی درس شناخت صنایع دستی ایران … ادامه...

مازاد کلاس مجازی درس روش تحقیق – گروه ۱- خانم دکتر شریفیان

مازاد کلاس مجازی درس روش تحقیق – گروه ۱- خانم دکتر شریفیان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر شریفیان)، مازاد کلاس مجازی درس روش تحقیق – گروه ۱- در … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران- گروه ۱- خانم دکتر هاشمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تجزیه و تحلیل مسائل ایران- گروه ۱- خانم دکتر هاشمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر هاشمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر رضایی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر رضایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رضایی)،یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامی – گروه ۱- آقای دکتر پناهی نسب

جبرانی کلاس مجازی درس ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامی – گروه ۱- آقای دکتر پناهی نسب
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پناهی نسب)، جبرانی کلاس مجازی … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email