برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیناولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیندوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیننهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیندهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنینهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۸مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۵مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۹مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۲مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۹مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار   
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱/۹۸ریاضی مهندسی
۲۲/۱/۹۸معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۳/۱/۹۸معادلات دیفرانسیل
۲۴/۱/۹۸سیستم های چند رسانه ای
۲۵/۱/۹۸برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۶/۱/۹۸زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۷/۱/۹۸طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۸/۱/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۹/۱/۹۸هوش مصنوعی
۳۰/۱/۹۸ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۳۱/۱/۹۸شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۱/۲/۹۸مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲/۲/۹۸مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۶/۰۳/۹۸ریاضی مهندسی
۲۷/۰۳/۹۸معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
۲۸/۰۳/۹۸معادلات دیفرانسیل
۲۹/۰۳/۹۸سیستم های چند رسانه ای
۳۰/۰۳/۹۸برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۳۱/۰۳/۹۸زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۰۱/۰۴/۹۸طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۰۲/۰۴/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۰۳/۰۴/۹۸هوش مصنوعی
۰۴/۰۴/۹۸ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۰۵/۰۴/۹۸شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۰۶/۰۴/۹۸مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۷/۰۴/۹۸مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی 
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶اصول برنامه سازی۳اختیاری۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی ۳تخصصیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

       
ردیفنام آزمایشگاهمکانتاریخساعت
۱کارگاه کامپیوترآز دیجیتالشروع:۱۵/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۷/۴/۹۸
۲آزمهندسی نرم افزارشروع:۹/۴/۹۸۸ تا ۱۳
ICTپایان:۱۱/۴/۹۸
۳آزشبکهشروع:۱۵/۴/۹۸۸ تا ۱۳
آزشبکهپایان:۱۷/۴/۹۸
۴آزسیستم عاملICTشروع:۹/۴/۹۸۱۹-۱۴ و ۱۳-۸
پایان:۱۰/۴/۹۸۸ تا ۱۳
۵آزسیستم عامل ومدیریتICTشروع:۹/۴/۹۸۱۹-۱۴ و ۱۳-۸
پایان:۱۰/۴/۹۸۸ تا ۱۳
۶آزپایگاه دادهICTشروع:۱۱/۴/۹۸۸ تا ۱۳
پایان:۱۳/۴/۹۸
۷آزمعماری کامپیوترآزدیجیتالشروع:۱۱/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۳/۴/۹۸
۸آزمدارالکتریکیآزآنالوگشروع:۱۵/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۷/۴/۹۸
۹آزفیزیک ۲آز آنالوگشروع:۱۱/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۳/۴/۹۸
برنامه کارگاه عمومی
۸ تا ۱۳زمان
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۸ تا ۱۳زمان
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم) یک شنبه
۹/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم)دو شنبه
۱۰/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم)سه شنبه
۱۱/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم)چهار شنبه
۱۲/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم) پنج شنبه
۱۳/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم) یک شنبه
۹/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم)دو شنبه
۱۰/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم)سه شنبه
۱۱/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم)چهار شنبه
۱۲/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم) پنج شنبه
۱۳/۴/۹۸

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعیه درخصوص تعطیلی دانشگاه شیراز

باسلام

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به دلیل تعطیلی دانشگاه شیراز در مرداد ماه سال ۹۸ ، وعدم دسترسی کارکنان دانشکده به سیستم آموزشی،خواهشمند است از تماس تلفنی ومکاتبه با … ادامه...

اطلاعیه تکدرس تابستان ۹۸

با سلام

ادامه...

یاد آوری : برنامه آزمایشگاهها و کارگاهها نیمسال دوم ۹۷

آزمایشگاه-بخش برق
برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر

برنامه-آز فیزیک ۱
برنامه کارگاه عمومیادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲ :نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ :برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی-گروه ۱- آقای مهندس قهرمانی

کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی-گروه ۱- آقای مهندس قهرمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس قهرمانی)، کلاس جبرانی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی در … ادامه...

تغییر تاریخ جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

تغییر تاریخ جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- از تاریخ … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email