برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

        
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبه
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاول
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اول
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناول
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیاول
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیدوم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیسوم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیششم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدینهم
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیدهم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستماول
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدوم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمسوم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمچهارم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمپنجم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمششم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهفتم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهشتم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمنهم
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماول
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناول
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیاول
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیدوم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیسوم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیششم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدینهم
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس نیلوفر راستین۱ریاضی گسسته ۲واحدیدهم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیاول
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهم
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشیناول
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشیندوم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشینسوم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشینچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشینپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشینششم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشینهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشینهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشیننهم
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشیندهم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهااول
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهادوم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاسوم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاششم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهانهم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهادهم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاول
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اول
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتاول
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدوم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتسوم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتچهارم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتپنجم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتششم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهفتم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهشتم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتنهم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدهم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاول
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیاول
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیدوم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیسوم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیششم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدینهم
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیدهم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیاول
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدوم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیسوم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیچهارم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیپنجم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیششم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهفتم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهشتم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدینهم
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتاول
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدوم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتسوم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتچهارم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتپنجم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتششم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهفتم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهشتم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتنهم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اول
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاول
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهم
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۸/۹۷ریاضی مهندسی
۲۰/۸/۹۷معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۱/۸/۹۷معادلات دیفرانسیل
۲۲/۸/۹۷سیستم های چند رسانه ای
۲۳/۸/۹۷برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۴/۸/۹۷زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۵/۸/۹۷طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۶/۸/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۷/۸/۹۷هوش مصنوعی
۲۸/۸/۹۷ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۲۹/۸/۹۷شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۳۰/۸/۹۷مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱/۹/۹۷مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار   
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۵/۱۰/۹۷ریاضی مهندسی
۱۶/۱۰/۹۷معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۷/۱۰/۹۷معادلات دیفرانسیل
۱۸/۱۰/۹۷سیستم های چند رسانه ای
۱۹/۱۰/۹۷برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۰/۱۰/۹۷زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۱/۱۰/۹۷طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۲/۱۰/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۳/۱۰/۹۷هوش مصنوعی
۲۴/۱۰/۹۷ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۲۵/۱۰/۹۷شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۶/۱۰/۹۷مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۷/۱۰/۹۷مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی 
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶اصول برنامه سازی۳اختیاری۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی ۳تخصصیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
ردیفنام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمکاننام استاد
۱آز فیزیک ۲ ( گروه ۱) شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۲آزفیزیک ۲ (گروه ۲)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۱۹-۱۴آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۳آزمدار منطقیشروع:
۲/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۴آزپایگاه دادهشروع:
۲/۱۱/۹۷
۸-۱۳ICTمهندس راسخ
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۵آزسیستم عامل شروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۶آزسیستم عامل مدیریت وکنترلشروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۷کارگاه کامپیوتر (گروه ۱)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۸کارگاه کامپیوتر (گروه ۲)شروع:
۲/۱۱/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۹کارگاه کامپیوتر (گروه ۳)شروع:
۶/۱۱/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۱۰کارگاه کامپیوتر (گروه ۴)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۱۱کارگاه کامپیوتر (گروه ۵)شروع:
۲/۱۱/۹۷
۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۱۲کارگاه کامپیوتر (گروه ۶)شروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۱۳کارگاه کامپیوتر (گروه ۷)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه۲۹/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه ۳۰/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه ۱/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه۲/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴۱۹ -۱۴ زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم) شنبه۲۹/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)یک شنبه ۳۰/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)دو شنبه ۱/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)سه شنبه۲/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم) چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی ۲و … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی -گروه ۱– در تاریخ ۲/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم مهندس مرادی

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم مهندس مرادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مرادی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی ۲ در تاریخ ۴/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –خانم مهندس رئیس زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –خانم مهندس رئیس زاده
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس رئیس زاده) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

کلاس مازاد مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق) و آمار و احتمالات (کامپیوتر)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

کلاس مازاد مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق) و آمار و احتمالات (کامپیوتر)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، کلاس … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی -گروه ۱–آقای مهندس یزدیان

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  -گروه ۱–آقای مهندس یزدیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی) کلاس مجازی هشتم درس انگلیسی عمومی -گروه ۲۱ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

بسیار بسیار مهم:اصلاحیه دروسی که امتحان میان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان میان ترم نداردادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email