برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستماولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمنهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱ریاضی گسسته ۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۸/۸/۹۸ریاضی مهندسی
۱۹/۸/۹۸معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۰/۸/۹۸معادلات دیفرانسیل
۲۱/۸/۹۸سیستم های چند رسانه ای
۲۲/۸/۹۸برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۳/۸/۹۸زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۴/۸/۹۸طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۵/۸/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۶/۸/۹۸هوش مصنوعی
۲۷/۸/۹۸ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۲۸/۸/۹۸شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۹/۸/۹۸مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳۰/۸/۹۸مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار   
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۷/۱۰/۹۸ریاضی مهندسی
۸/۱۰/۹۸معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۹/۱۰/۹۸معادلات دیفرانسیل
۱۰/۱۰/۹۸سیستم های چند رسانه ای
۱۱/۱۰/۹۸برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۱۲/۱۰/۹۸زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۱۳/۱۰/۹۸طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۱۴/۱۰/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۱۵/۱۰/۹۸هوش مصنوعی
۱۶/۱۰/۹۸ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۱۷/۱۰/۹۸شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۱۸/۱۰/۹۸مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۱۰/۹۸مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی 
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶اصول برنامه سازی۳اختیاری۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی ۳تخصصیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

      
ردیفنام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمکاننام استاد
۱آز فیزیک ۲ ( گروه ۱) شروع:۲۱/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۲آزفیزیک ۲ (گروه ۲)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۳آزفیزیک۱شروع:۲۸/۱۰/۹۸۱۴-۱۹
پایان:۳۰/۱۰/۹۸
۳آزمدار منطقیشروع:۲۱/۱۰/۹۸۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۴آزپایگاه دادهشروع:۲۴/۱۰/۹۸۱۴-۱۹ICTمهندس راسخ
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۵آزسیستم عامل شروع:۲۸/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۶آزسیستم عامل مدیریت وکنترلشروع:۲۸/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۷کارگاه کامپیوتر (گروه ۱)شروع:۲۱/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۸کارگاه کامپیوتر (گروه ۲)شروع۲۱/۱۰/۹۸۱۹ - ۱۴آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۹کارگاه کامپیوتر (گروه ۳)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۱۰کارگاه کامپیوتر (گروه ۴)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۱۱کارگاه کامپیوتر (گروه ۵)شروع:۲۸/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۱۲کارگاه کامپیوتر (گروه ۶)شروع:۲۸/۱۰/۹۸۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۱۳کارگاه کامپیوتر (گروه ۷)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۱/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۲/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۳/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۴/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۵/۱۰/۹۸
۱۹ – ۱۴۱۹ – ۱۴زمان
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۱/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۲/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۳/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۴/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۵/۱۰/۹۸
۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه سوم) شنبه
رشته کامپیوتر۲۸/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم)یک شنبه
رشته کامپیوتر۲۹/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم)دو شنبه
رشته کامپیوتر ۳۰/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم)سه شنبه
رشته کامپیوتر۱/۱۱/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم) چهارشنبه
رشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۸
۱۹ – ۱۴زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم) شنبه
رشته کامپیوتر۲۸/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم)یک شنبه
رشته کامپیوتر۲۹/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم)دو شنبه
رشته کامپیوتر ۳۰/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم)سه شنبه
رشته کامپیوتر۱/۱۱/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم) چهارشنبه
رشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۸
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)، یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس زبان ماشین و درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم -گروه ۱ – آقای مهندس پیتام

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس زبان ماشین و درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم -گروه ۱ – آقای مهندس پیتام
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پیتام)، … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–آقای مهندس یزدیان

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- گروه۱–آقای مهندس یزدیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی طراحی الگوریتمها – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

یک جلسه کلاس جبرانی طراحی الگوریتمها – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس اکرمی)، یک جلسه کلاس جبرانی طراحی الگوریتمها – گروه ۱- در … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – آقای دکتر ستوده ده سروی

تغییر کلاس مجازی دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ – آقای دکتر ستوده ده سروی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ستوده ده سروی)، کلاس مجازی دهم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس معادلات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱(کامپیوتر)-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱(کامپیوتر)-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی ریاضی ۱(کامپیوتر)–گروه ۱– در تاریخ ۳/۱۰/۹۸ … ادامه...

تغییر کلاس جلسه دهم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

تغییر کلاس جلسه دهم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، کلاس جلسه دهم درس درس سیستم عامل از تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی- گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی- گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email