برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱ایجاد بانکهای اطلاعاتیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۰دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۷دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۰۳دکتر حجت اله ایزدی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۱/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۲/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۹/۰۳/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۴مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیناولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۱مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیندوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۸مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۵مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۹مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۵مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشینهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۹مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیننهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشیندهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۱۳دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۰دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۱/۲۷دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۰۴دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۱۲/۱۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۱/۱۷دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۱۴دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۲/۲۸دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنینهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۹/۰۳/۱۱دکتر فاطمه فخراحمد۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۱۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۱/۲۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۱۲/۱۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی