برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲  فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳  کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴  کارگاه کامپیوتر۱اصلی مبانی کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶  زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷  تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۲۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲  فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳  معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۱ریاضی۲۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴  ساختمانهای گسسته۳اصلیریاضی۱و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵  اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶  زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷  اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آمار و احتمال مهندسی۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲  آز فیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳  برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدار منطقی ۳اصلیساختمان گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶  مدارهای الکتریکی ۱۳اصلیفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷  اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  روشهای محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲  ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳  ریاضی مهندسی۳اصلیمعادلات و ریاضی۲۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۵  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶  اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷  تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸  معماری کامپیوتر۳اصلی مدارهای منطقی-زبان ماشین و برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲  مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳  طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵  ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶آز مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷  تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی ۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸  تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  نظریه زبانها و ماشینها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲  ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳  آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵  اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه - نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۱۵۳۰۳۳۱
۷  کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد :  ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  سیستمهای عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲  شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳ هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۴  مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصیاصول پایگاه داده‌ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاری۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه سیستمهای عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲  مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳  پروزه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارایه مطالب۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴  ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵  انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶  آزمایشگاه ریز پردازنده۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۱تخصصیاصول طراحی پایگاه داده ها ۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۸ طراحی صفخات وب ۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
جمع واحد : ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

        
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبه
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اول
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهم
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اول
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهم
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاول
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهم
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هااول
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادوم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاششم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هانهم
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادهم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلراول
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلردوم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرسوم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرچهارم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرپنجم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرششم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرهفتم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرهشتم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرنهم
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلردهم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱اول
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دوم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱سوم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱چهارم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱پنجم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱ششم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هفتم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هشتم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱نهم
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دهم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اول
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناول
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاول
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهم
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیاول
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدوم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیسوم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیچهارم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیپنجم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیششم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهفتم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهشتم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدینهم
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاول
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماول
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناول
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتاول
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتدوم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتسوم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتچهارم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتپنجم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتششم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتهفتم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتهشتم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتنهم
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتدهم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱اول
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دوم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱سوم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱چهارم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱پنجم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱ششم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هفتم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هشتم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱نهم
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دهم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱اول
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دوم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱سوم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱چهارم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱پنجم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱ششم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هفتم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هشتم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱نهم
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دهم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲اول
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دوم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲سوم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲چهارم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲پنجم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲ششم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هفتم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هشتم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲نهم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دهم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اول
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیدهم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاول
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاول
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهم
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اول
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهاول
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهدوم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهسوم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهششم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادههفتم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادههشتم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهنهم
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهدهم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملاول
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدوم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملسوم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملششم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهفتم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهشتم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملنهم
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدهم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریاول
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدوم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریسوم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریچهارم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریپنجم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریششم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهفتم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهشتم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوترینهم
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدهم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهااول
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهادوم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاسوم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاچهارم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاپنجم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاششم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاهفتم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهاهشتم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهانهم
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر الهام پروین نیا۱طراحی الگوریتمهادهم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاول
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهم
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱اول
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱دوم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱سوم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱چهارم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱پنجم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱ششم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱هفتم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱هشتم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱نهم
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱دهم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱اول
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دوم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱سوم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱چهارم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱پنجم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱ششم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هفتم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هشتم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱نهم
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دهم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اول
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهم
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتاول
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدوم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتسوم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتچهارم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتپنجم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتششم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهفتم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهشتم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتنهم
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدهم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اول
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱اول
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱دوم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱سوم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱چهارم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱پنجم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱ششم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱هفتم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱هشتم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱نهم
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱دهم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱اول
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱دوم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱سوم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱ششم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱نهم
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱دهم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیاول
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیدوم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیسوم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیچهارم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیپنجم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیششم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیهفتم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیهشتم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقینهم
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیدهم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتاول
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدوم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتسوم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتچهارم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتپنجم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتششم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهفتم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهشتم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتنهم
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدهم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاول
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهم
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاول
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیاول
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهم
۲۷۰۳۳۰۴۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس داوود فتاحی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اول
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲اول
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دوم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲سوم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲چهارم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲پنجم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲ششم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هفتم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هشتم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲نهم
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دهم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهااول
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهادوم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهاسوم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهاچهارم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهاپنجم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهاششم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهاهفتم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهاهشتم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهانهم
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس المیرا آشورماهانی۱نظریه زبانها و ماشینهادهم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاول
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهم
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهم

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۸/۹۷ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۲۰/۸/۹۷معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۲۱/۸/۹۷معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
۲۲/۸/۹۷اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده هامدار الکتریکی ۱
۲۳/۸/۹۷زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۴/۸/۹۷زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۲۵/۸/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۶/۸/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۷/۸/۹۷سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۲۸/۸/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۲۹/۸/۹۷اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۳۰/۸/۹۷ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱/۹/۹۷مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۵/۱۰/۹۷ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۱۶/۱۰/۹۷معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۱۷/۱۰/۹۷معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
۱۸/۱۰/۹۷اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده هامدار الکتریکی ۱
۱۹/۱۰/۹۷زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۰/۱۰/۹۷زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۲۱/۱۰/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۲/۱۰/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۳/۱۰/۹۷سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۲۴/۱۰/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۲۵/۱۰/۹۷اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۶/۱۰/۹۷ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۷/۱۰/۹۷مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
ردیفنام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمکاننام استاد
۱آز فیزیک ۲ ( گروه ۱) شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۲آزفیزیک ۲ (گروه ۲)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۱۹-۱۴آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۳آزمدار منطقیشروع:
۲/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۴آزپایگاه دادهشروع:
۲/۱۱/۹۷
۸-۱۳ICTمهندس راسخ
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۵آزسیستم عامل شروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۶آزسیستم عامل مدیریت وکنترلشروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۷کارگاه کامپیوتر (گروه ۱)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۸کارگاه کامپیوتر (گروه ۲)شروع:
۲/۱۱/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۹کارگاه کامپیوتر (گروه ۳)شروع:
۶/۱۱/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۱۰کارگاه کامپیوتر (گروه ۴)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۱۱کارگاه کامپیوتر (گروه ۵)شروع:
۲/۱۱/۹۷
۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۱۲کارگاه کامپیوتر (گروه ۶)شروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۱۳کارگاه کامپیوتر (گروه ۷)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه۲۹/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه ۳۰/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه ۱/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه۲/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴۱۹ -۱۴ زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم) شنبه۲۹/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)یک شنبه ۳۰/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)دو شنبه ۱/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)سه شنبه۲/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم) چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی ۲و … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی -گروه ۱– در تاریخ ۲/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم مهندس مرادی

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم مهندس مرادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مرادی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی ۲ در تاریخ ۴/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –خانم مهندس رئیس زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –خانم مهندس رئیس زاده
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس رئیس زاده) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

کلاس مازاد مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق) و آمار و احتمالات (کامپیوتر)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

کلاس مازاد مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق) و آمار و احتمالات (کامپیوتر)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، کلاس … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی -گروه ۱–آقای مهندس یزدیان

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  -گروه ۱–آقای مهندس یزدیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی) کلاس مجازی هشتم درس انگلیسی عمومی -گروه ۲۱ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

بسیار بسیار مهم:اصلاحیه دروسی که امتحان میان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان میان ترم نداردادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email