برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲  فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳  کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴  کارگاه کامپیوتر۱اصلی مبانی کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶  زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷  تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۲۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲  فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳  معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۱ریاضی۲۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴  ساختمانهای گسسته۳اصلیریاضی۱و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵  اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶  زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷  اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آمار و احتمال مهندسی۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲  آز فیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳  برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدار منطقی ۳اصلیساختمان گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶  مدارهای الکتریکی ۱۳اصلیفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷  اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  روشهای محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲  ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳  ریاضی مهندسی۳اصلیمعادلات و ریاضی۲۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۵  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶  اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷  تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸  معماری کامپیوتر۳اصلی مدارهای منطقی-زبان ماشین و برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲  مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳  طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵  ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶آز مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷  تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی ۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸  تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  نظریه زبانها و ماشینها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲  ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳  آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵  اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه - نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۱۵۳۰۳۳۱
۷  کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد :  ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  سیستمهای عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲  شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳ هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۴  مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصیاصول پایگاه داده‌ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاری۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه سیستمهای عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲  مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳  پروزه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارایه مطالب۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴  ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵  انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶  آزمایشگاه ریز پردازنده۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۱تخصصیاصول طراحی پایگاه داده ها ۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۸ طراحی صفخات وب ۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
جمع واحد : ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هادهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس بتسابه تنوری۱روشهای محاسبات عددیدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادههفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادههشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹مهندس حجت اله بازوبندی۱ساختمان دادهدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهششممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستههفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستههشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهنهممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر اقبال منصوری۱ساختمان گسستهدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوترینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنینهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۸مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۵مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۹مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۲مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۹مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۶مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۶مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۶مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹مهندس مصطفی حدائق۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهادهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱/۹۸ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
۲۲/۱/۹۸معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتمبانی تئوری تربیت بدنی۱
۲۳/۱/۹۸معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
مدار الکتریکی ۱
۲۴/۱/۹۸اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
۲۵/۱/۹۸زبان تخصصیریزپردازنده ۱
شبکه های کامپیوتریانگلیسی عمومی
۲۶/۱/۹۸زبان ماشین و برنامه سازی سیستمگرافیک کامپیوتریفیزیک ۲
نظریه زبانها و ماشینها
۲۷/۱/۹۸مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۸/۱/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۹/۱/۹۸سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۳۰/۱/۹۸ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وبادبیات فارسی
۳۱/۱/۹۸اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۱/۲/۹۸ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآناصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲/۲/۹۸مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۶/۰۳/۹۸ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
۲۷/۰۳/۹۸معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتمبانی تئوری تربیت بدنی۱
۲۸/۰۳/۹۸معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
مدار الکتریکی ۱
۲۹/۰۳/۹۸اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
۳۰/۰۳/۹۸زبان تخصصیریزپردازنده ۱
شبکه های کامپیوتریانگلیسی عمومی
۳۱/۰۳/۹۸زبان ماشین و برنامه سازی سیستمگرافیک کامپیوتریفیزیک ۲
نظریه زبانها و ماشینها
۰۱/۰۴/۹۸مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۰۲/۰۴/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۰۳/۰۴/۹۸سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۰۴/۰۴/۹۸ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وبادبیات فارسی
۰۵/۰۴/۹۸اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۰۶/۰۴/۹۸ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآناصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۷/۰۴/۹۸مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

       
ردیفنام آزمایشگاهمکانتاریخساعت
۱کارگاه کامپیوترآز دیجیتالشروع:۱۵/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۷/۴/۹۸
۲آزمهندسی نرم افزارشروع:۹/۴/۹۸۸ تا ۱۳
ICTپایان:۱۱/۴/۹۸
۳آزشبکهشروع:۱۵/۴/۹۸۸ تا ۱۳
آزشبکهپایان:۱۷/۴/۹۸
۴آزسیستم عاملICTشروع:۹/۴/۹۸۱۹-۱۴ و ۱۳-۸
پایان:۱۰/۴/۹۸۸ تا ۱۳
۵آزسیستم عامل ومدیریتICTشروع:۹/۴/۹۸۱۹-۱۴ و ۱۳-۸
پایان:۱۰/۴/۹۸۸ تا ۱۳
۶آزپایگاه دادهICTشروع:۱۱/۴/۹۸۸ تا ۱۳
پایان:۱۳/۴/۹۸
۷آزمعماری کامپیوترآزدیجیتالشروع:۱۱/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۳/۴/۹۸
۸آزمدارالکتریکیآزآنالوگشروع:۱۵/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۷/۴/۹۸
۹آزفیزیک ۲آز آنالوگشروع:۱۱/۴/۹۸۱۹-۱۴
پایان:۱۳/۴/۹۸
برنامه کارگاه عمومی
۸ تا ۱۳زمان
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه اول) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۸ تا ۱۳زمان
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی-کامپیوتر (گروه دوم) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه سوم) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم) شنبه
۱۵/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم)یک شنبه
۱۶/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم)دوشنبه
۱۷/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم)سه شنبه
۱۸/۴/۹۸
کارگاه عمومی- برق (گروه چهارم) چهارشنبه
۱۹/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم) یک شنبه
۹/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم)دو شنبه
۱۰/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم)سه شنبه
۱۱/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم)چهار شنبه
۱۲/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه ششم) پنج شنبه
۱۳/۴/۹۸
۱۴-۱۹زمان
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم) یک شنبه
۹/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم)دو شنبه
۱۰/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم)سه شنبه
۱۱/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم)چهار شنبه
۱۲/۴/۹۸
کارگاه عمومی-برق (گروه هفتم) پنج شنبه
۱۳/۴/۹۸

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اطلاعیه درخصوص تعطیلی دانشگاه شیراز

باسلام

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به دلیل تعطیلی دانشگاه شیراز در مرداد ماه سال ۹۸ ، وعدم دسترسی کارکنان دانشکده به سیستم آموزشی،خواهشمند است از تماس تلفنی ومکاتبه با … ادامه...

اطلاعیه تکدرس تابستان ۹۸

با سلام

ادامه...

یاد آوری : برنامه آزمایشگاهها و کارگاهها نیمسال دوم ۹۷

آزمایشگاه-بخش برق
برنامه-آزمایشگاه-بخش-کامپیوتر

برنامه-آز فیزیک ۱
برنامه کارگاه عمومیادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲ :نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ :برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی-گروه ۱- آقای مهندس قهرمانی

کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی-گروه ۱- آقای مهندس قهرمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس قهرمانی)، کلاس جبرانی درس معماری کامپیوتر۲ واحدی و ۳واحدی در … ادامه...

تغییر تاریخ جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

تغییر تاریخ جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- از تاریخ … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email