برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲  فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳  کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴  کارگاه کامپیوتر۱اصلی مبانی کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶  زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷  تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۲۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲  فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳  معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۱ریاضی۲۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴  ساختمانهای گسسته۳اصلیریاضی۱و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵  اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶  زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷  اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آمار و احتمال مهندسی۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲  آز فیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳  برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدار منطقی ۳اصلیساختمان گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶  مدارهای الکتریکی ۱۳اصلیفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷  اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  روشهای محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲  ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳  ریاضی مهندسی۳اصلیمعادلات و ریاضی۲۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۵  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶  اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷  تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸  معماری کامپیوتر۳اصلی مدارهای منطقی-زبان ماشین و برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲  مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳  طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵  ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶آز مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷  تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی ۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸  تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  نظریه زبانها و ماشینها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲  ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳  آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵  اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه - نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۱۵۳۰۳۳۱
۷  کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد :  ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  سیستمهای عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲  شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳ هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۴  مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصیاصول پایگاه داده‌ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاری۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه سیستمهای عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲  مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳  پروزه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارایه مطالب۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴  ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵  انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶  آزمایشگاه ریز پردازنده۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۱تخصصیاصول طراحی پایگاه داده ها ۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۸ طراحی صفخات وب ۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
جمع واحد : ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷مهندس محمود ستوده ده سروی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس امیر حسین راسخ۱اصول طراحی پایگاه داده هادهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلراولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلردوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلرنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس فرزاد قهرمانی۱اصول طراحی کامپایلردهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات -۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهششممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتههفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتههشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳مهندس وحید اعتمادی۱برنامه سازی پیشرفتهدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستماولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمنهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس امیر حسین راسخ۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱(کامپیوتر)دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس علی احمدی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵مهندس امام قریشی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵مهندس عبدالرضا پی تام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادههفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادههشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان دادهدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهششممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستههفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستههشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهنهممجازی
۲۷۰۵۳۲۲۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس محمود ستوده ده سروی۱ساختمان گسستهدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوترینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸مهندس ندا اکرمی۱طراحی الگوریتمهادهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر احمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸مهندس امیر رضاقلی۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳مهندس عبدالرضا رضاپور۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس آناهیتا برزگر۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس حمیرا شه پرست۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۸/۸/۹۸ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۱۹/۸/۹۸معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۲۰/۸/۹۸معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
مدار الکتریکی ۱
۲۱/۸/۹۸اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
۲۲/۸/۹۸زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۳/۸/۹۸زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۲۴/۸/۹۸مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۵/۸/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۶/۸/۹۸سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۲۷/۸/۹۸ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۲۸/۸/۹۸اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۹/۸/۹۸تفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
ذخیره و بازیابی اطلاعات
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳۰/۸/۹۸مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۷/۱۰/۹۸ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۸/۱۰/۹۸معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۹/۱۰/۹۸معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
مدار الکتریکی ۱
۱۰/۱۰/۹۸اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
۱۱/۱۰/۹۸زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۱۲/۱۰/۹۸زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۱۳/۱۰/۹۸مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۱۴/۱۰/۹۸مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۱۵/۱۰/۹۸سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۱۶/۱۰/۹۸ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۱۷/۱۰/۹۸اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۱۸/۱۰/۹۸تفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
ذخیره و بازیابی اطلاعات
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۱۰/۹۸مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱- لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد.

۲- تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.

۳- چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد، با توجه به نظر معاون آموزشی، حذف خواهد شد.

۴- کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.

۵- حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.    

۶- کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره۲ برگزار میگردد.

خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.

آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی شماره۲

      
ردیفنام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمکاننام استاد
۱آز فیزیک ۲ ( گروه ۱) شروع:۲۱/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۲آزفیزیک ۲ (گروه ۲)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۳آزفیزیک۱شروع:۲۸/۱۰/۹۸۱۴-۱۹
پایان:۳۰/۱۰/۹۸
۳آزمدار منطقیشروع:۲۱/۱۰/۹۸۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۴آزپایگاه دادهشروع:۲۴/۱۰/۹۸۱۴-۱۹ICTمهندس راسخ
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۵آزسیستم عامل شروع:۲۸/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۶آزسیستم عامل مدیریت وکنترلشروع:۲۸/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۷کارگاه کامپیوتر (گروه ۱)شروع:۲۱/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۸کارگاه کامپیوتر (گروه ۲)شروع۲۱/۱۰/۹۸۱۹ - ۱۴آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۳/۱۰/۹۸
۹کارگاه کامپیوتر (گروه ۳)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۱۰کارگاه کامپیوتر (گروه ۴)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۱۱کارگاه کامپیوتر (گروه ۵)شروع:۲۸/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۱۲کارگاه کامپیوتر (گروه ۶)شروع:۲۸/۱۰/۹۸۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۳۰/۱۰/۹۸
۱۳کارگاه کامپیوتر (گروه ۷)شروع:۲۴/۱۰/۹۸۸ تا ۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۲۶/۱۰/۹۸
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۱/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۲/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۳/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۴/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه پنجم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۵/۱۰/۹۸
۱۹ – ۱۴۱۹ – ۱۴زمان
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۱/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۲/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۳/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۲۴/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه ششم)کارگاه عمومی (گروه دوم) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲۵/۱۰/۹۸
۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه سوم) شنبه
رشته کامپیوتر۲۸/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم)یک شنبه
رشته کامپیوتر۲۹/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم)دو شنبه
رشته کامپیوتر ۳۰/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم)سه شنبه
رشته کامپیوتر۱/۱۱/۹۸
کارگاه عمومی (گروه سوم) چهارشنبه
رشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۸
۱۹ – ۱۴زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم) شنبه
رشته کامپیوتر۲۸/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم)یک شنبه
رشته کامپیوتر۲۹/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم)دو شنبه
رشته کامپیوتر ۳۰/۱۰/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم)سه شنبه
رشته کامپیوتر۱/۱۱/۹۸
کارگاه عمومی (گروه چهارم) چهارشنبه
رشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۸
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس معادلات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱(کامپیوتر)-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱(کامپیوتر)-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی ریاضی ۱(کامپیوتر)–گروه ۱– در تاریخ ۳/۱۰/۹۸ … ادامه...

تغییر کلاس جلسه دهم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

تغییر کلاس جلسه دهم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، کلاس جلسه دهم درس درس سیستم عامل از تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی- گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای منطقی- گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)، یک جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در تاریخ … ادامه...

تغییر کلاس مجازی جبرانی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

تغییر کلاس مجازی جبرانی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی جبرانی درس اصول و مبانی مدیریت- … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱ –آقای دکتر خرمایی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱ –آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انگلیسی عمومی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی برنامه سازی پیشرفته – گروه۱– آقای مهندس اعتمادی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی برنامه سازی پیشرفته – گروه۱– آقای مهندس اعتمادی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس اعتمادی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی برنامه سازی پیشرفته – … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر کیاکجوری

کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر کیاکجوری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر کیاکجوری)، کلاس جبرانی مجازی درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱ … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email