کارشناسی ناپیوسته سخت افزار:
تاسیس مقطع ناپیوسته مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار، به منظور ارتقا آگاهی ها و توانائی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی سخت افزار ضروری به نظر می رسد . علاوه بر آن از آنجائیکه دانشجویان دوره کاردانی سخت افزار ، بعلت نوع دروس گذرانده شده نمی توانند در رشته های مهندسی برق و یا مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار تحصیل نمایند، آینده تحصیلی این دانشجویان منوط به ایجاد رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار میباشد.

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار

        
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبه
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اول
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهم
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناول
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهم
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاول
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهم
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماول
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهم
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهااول
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهادوم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاسوم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاچهارم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاپنجم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاششم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاهفتم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهاهشتم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهانهم
۲۷۰۳۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر مهران یزدی۱تجزیه و تحلیل سیستمهادهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناول
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهم
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲اول
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دوم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲سوم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲چهارم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲پنجم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲ششم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هفتم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲هشتم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲نهم
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر صادق مرآتی۱ریاضی ۲دهم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲اول
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دوم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲سوم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲چهارم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲پنجم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲ششم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هفتم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲هشتم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲نهم
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس صدیقه مرادی۱ریاضی ۲دهم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاول
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهم
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اول
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراول
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهم
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیاول
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدوم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیسوم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیششم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدینهم
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدهم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱اول
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱دوم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱سوم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱چهارم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱پنجم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱ششم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱هفتم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱هشتم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱نهم
۲۷۰۵۲۵۲۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۱دهم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اول
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهم
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاول
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهم
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتاول
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدوم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتسوم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتچهارم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتپنجم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتششم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهفتم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتهشتم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتنهم
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸مهندس مهسا رئیس زاده۱مهندسی اینترنتدهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اول
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهم
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهم
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار     
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۸/۹۷ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسیشبکه های رایانه ای ۲
۲۰/۸/۹۷طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۱/۸/۹۷معادلات دیفرانسیل
۲۲/۸/۹۷ساختمان داده ها
۲۳/۸/۹۷زبان تخصصیریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
۲۴/۸/۹۷زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۲۵/۸/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۶/۸/۹۷مهندسی نرم افزار ۱
۲۷/۸/۹۷سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۲۸/۸/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۲۹/۸/۹۷...........................................................................
۳۰/۸/۹۷تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱/۹/۹۷نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۵/۱۰/۹۷ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسی
۱۶/۱۰/۹۷طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۷/۱۰/۹۷معادلات دیفرانسیل
۱۸/۱۰/۹۷ساختمان داده ها
۱۹/۱۰/۹۷شبکه های رایانه ای ۲ریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
زبان تخصصی
۲۰/۱۰/۹۷زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۲۱/۱۰/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۲/۱۰/۹۷مهندسی نرم افزار ۱
۲۳/۱۰/۹۷سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۲۴/۱۰/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۲۵/۱۰/۹۷...........................................................................
۲۶/۱۰/۹۷تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۷/۱۰/۹۷نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی ناپیوسته سخت افزار

برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار) 
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی ۲۳پایه۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲فیزیک۲۳پایهریاضی ۲۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳مبانی رایانه ای و برنامه سازی

(برنامه سازی کامپیوتر)
۳پایهریاضی ۲۲۷۰۳۳۰۳۱
۴ساختمان گسسته۳اصلیریاضی ۲۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵معارف ۲۲عمومی
۶زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۷
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۲
۲آزفیزیک ۲۱پایه۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیریاضی ۲
۴زبان ماشین۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی ۲
۵نرم افزارهای کاربردی۲اصلی۲۷۰۵۲۲۵۱۱
۷تاریخ اسلام۲عمومی
۸تربیت بدنی ۲۱عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ساختمان داده ها۳اصلیساختمان های گسسته
۲الکترونیک دیجیتال۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۹۷۱
۳سیگنال و سیستم۳تخصصیریاضیات مهندسی ۲۷۰۵۲۹۷۲۱
۴مهندسی نرم افزار۳تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵شبکه های رایانه ای ۱۳تخصصی
۶انقلاب اسلامی۲عمومی
۷کارآموزی ۱۱تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۲۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱طراحی سیستمهای vlsi۳تخصصیالکترونیک دیجیتال
۲طراحی مدار واسط۳تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۲۲۵۴۱
۳آز مدار واسط۱تخصصیطراحی مدار واسط۲۷۰۵۲۸۳۳۱
۴شبکه های رایانه ای ۲۳تخصصیشبکه های رایانه ای ۱۲۷۰۵۲۵۲۵۱
۵پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۶آز الکترونیک دیجیتال۱تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۳۰۴۰۱
۷ریزپردازنده۳اختیاری۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۸کارآموزی ۲۲تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۳۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۱واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
ردیفنام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریمکاننام استاد
۱آز فیزیک ۲ ( گروه ۱) شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۲آزفیزیک ۲ (گروه ۲)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۱۹-۱۴آز آنالوگدکتر موسوی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۳آزمدار منطقیشروع:
۲/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۴آزپایگاه دادهشروع:
۲/۱۱/۹۷
۸-۱۳ICTمهندس راسخ
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۵آزسیستم عامل شروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۶آزسیستم عامل مدیریت وکنترلشروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴آز دیجیتالمهندس ازوجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۷کارگاه کامپیوتر (گروه ۱)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۸کارگاه کامپیوتر (گروه ۲)شروع:
۲/۱۱/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۹کارگاه کامپیوتر (گروه ۳)شروع:
۶/۱۱/۹۷
۸-۱۳آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۱۰کارگاه کامپیوتر (گروه ۴)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۱۴-۱۹آز دیجیتالدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۱۱کارگاه کامپیوتر (گروه ۵)شروع:
۲/۱۱/۹۷
۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۴/۱۱/۹۷
۱۲کارگاه کامپیوتر (گروه ۶)شروع:
۶/۱۱/۹۷
۱۴-۱۹ICTدکتر راجی
پایان: ۸/۱۱/۹۷
۱۳کارگاه کامپیوتر (گروه ۷)شروع:
۲۹/۱۰/۹۷
۸-۱۳ICTدکتر راجی
پایان: ۱/۱۱/۹۷
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه۲۹/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه ۳۰/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه ۱/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه۲/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
۱۹-۱۴۱۹ -۱۴ زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم) شنبه۲۹/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)یک شنبه ۳۰/۱۰/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)دو شنبه ۱/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم)سه شنبه۲/۱۱/۹۷
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی(گروه سوم) چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی۲و ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر احمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر احمدی)، تاریخ کلاس مجازی دهم درس ریاضی مهندسی ۲و … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات دیفرانسیل -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معادلات … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس مازاد درس ریاضی ۱-گروه ۱– آقای دکتر فرجود
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی -گروه ۱– در تاریخ ۲/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم مهندس مرادی

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم مهندس مرادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مرادی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی ۲ در تاریخ ۴/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –خانم مهندس رئیس زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مهندسی اینترنت -گروه ۱ –خانم مهندس رئیس زاده
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس رئیس زاده) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

کلاس مازاد مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق) و آمار و احتمالات (کامپیوتر)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

کلاس مازاد مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق) و آمار و احتمالات (کامپیوتر)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، کلاس … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی -گروه ۱–آقای مهندس یزدیان

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  -گروه ۱–آقای مهندس یزدیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس یزدیان)، دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مبانی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی) کلاس مجازی هشتم درس انگلیسی عمومی -گروه ۲۱ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

بسیار بسیار مهم:اصلاحیه دروسی که امتحان میان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان میان ترم نداردادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email