درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل۲اصلی
روانشناسی عمومی۲پایه
شناخت صنعت جهانگردی۲اصلی
حقوق اساسی۲پایه
تاریخ فرهنگ ایران (۱)۲اصلی
ادبیات فارسی۳عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۱)۱عمومی
جمع ۱۴
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)۲پایه
تاریخ و فرهنگ ایران ۲۲اصلیتاریخ فرهنگ ایران ۱
مبانی سازمان ومدیریت ۳پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی۲پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی۳پایه
انگلیسی عمومی۳عمومی
اندیشه اسلامی (۱)۲عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱عمومی
جمع۱۸
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۲ (کلان)۲پایهاصول علم اقتصاد ۱
باستان شناسی ایران۲تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران ۲
اصول حسابداری ۱۳پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی ۲پایه
زبان انگلیسی ۱۲اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (۲)۲عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومی
جمع ۱۸
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری ۲۳پایهاصول حسابداری ۱
زبان دوم ۱ (فرانسه )۲اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۲اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی۳اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی۲اصلی اصول علم اقتصاد ۲
زبان انگلیسی ۲۲اصلیزبان انگلیسی ۱
انقلاب اسلامی و ریشه ها۲عمومی
جمع۱۸
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی ۲اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران۲اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی۲اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۳تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم ۲ (فرانسه )۲اصلیزبان دوم ۱
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲تخصصیزبان انگلیسی ۲
فرهنگ عامه۳تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲عمومی
جمع ۱۸
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی ۳اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام۲اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی ۲تخصصی زبان دوم ۲
زبان انگلیسی تخصصی ۲۲تخصصی زبان تخصصی ۱
روش تحقیق ۲پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران ۱۲تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۳تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران۲عمومی
جمع۱۸
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران ۲۲تخصصیهنر و معماری ایران ۱
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی۲تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی ۲تخصصی
فن راهنمایی۳تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه ۲تخصصی
اشنایی با موزه های ایران ۲تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط۳تخصصی
گذراندن اوقات فراغت۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع ۱۸
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی ۴تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۲اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۲اصلی
شناخت صنایع دستی ایران ۲اصلی
جمع واحد ترم هشتم ۱۰
جمع کل واحد ها ۱۳۲
عمومی ۲۰واحد پایه ۲۹واحداصلی ۴۴ واحدتخصصی ۳۹ واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹آقای کاظم هاشمی۱ رفتار سازمانیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلاماولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹خانم فاطمه دهقانی بزک آبادی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱خانم ماندانا کریمی۱تجزیه و تحلیل مسائل ایراندهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸دکتر اعظم صفرآبادی۱روش تحقیقدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۸دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۵دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۲دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۸دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۵دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۶دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۳دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۳۰دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۷دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۴دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۱دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۰دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۷دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۴دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۱دکتر محبوبه سعادت۱زبان انگلیسی مکاتبات تخصصیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر مجتبی شاه ولی۱زبان انگیسی ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم(۱)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۲۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸خانم عاطفه ارمی۱شناخت صنایع دستی ایراندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۷:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۹:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۸دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۵دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۲دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۹دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۶دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۳دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۲دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۹دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۶دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۲دکتر خلیل عباسی۱مبانی سازمان و مدیریتدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۳/۰۴مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۵دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۹دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۶دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۳دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۰دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۷دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۹دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۶دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۳دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۳۰دکتر ابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۳دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۷دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۴دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۱دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۸دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۲۵دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۷دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۴دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۱دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۸دکتر اعظم صفرآبادی۱نقشه خوانی و آشنایی با نقشهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۱۴دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۱دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۱/۲۸دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۰۵دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۲دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۲/۱۹دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۲/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱دهممجازی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی   
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۲۱/۱/۹۸شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۲۲/۱/۹۸جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۲۳/۱/۹۸حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۲۴/۱/۹۸آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
۲۵/۱/۹۸مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
برنامه ریزی گشت های جهانگردی زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۲۶/۱/۹۸تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۲۷/۱/۹۸جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
آشنایی با سازمان های دولتی
۲۸/۱/۹۸آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
۲۹/۱/۹۸قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۳۰/۱/۹۸زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
شناخت صنایع دستی
۳۱/۱/۹۸زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه ) روان شناسی عمومی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۱/۲/۹۸زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲/۲/۹۸مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی  
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۲۶/۰۳/۹۸شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۲۷/۰۳/۹۸جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۲۸/۰۳/۹۸حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۲۹/۰۳/۹۸آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
۳۰/۰۳/۹۸مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
برنامه ریزی گشت های جهانگردی زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۳۱/۰۳/۹۸تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۰۱/۰۴/۹۸جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
آشنایی با سازمان های دولتی
۰۲/۰۴/۹۸آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
۰۳/۰۴/۹۸قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۰۴/۰۴/۹۸زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
شناخت صنایع دستی
۰۵/۰۴/۹۸زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه ) روان شناسی عمومی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۰۶/۰۴/۹۸زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۷/۰۴/۹۸مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

اطلاعیه درخصوص تعطیلی دانشگاه شیراز

باسلام

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند به دلیل تعطیلی دانشگاه شیراز در مرداد ماه سال ۹۸ ، وعدم دسترسی کارکنان دانشکده به سیستم آموزشی،خواهشمند است از تماس تلفنی ومکاتبه با … ادامه...

اطلاعیه تکدرس تابستان ۹۸

با سلام

ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸ – ۹۷ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲ :نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ :برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت- گروه ۱–آقای دکتر عباسی

جبرانی کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت- گروه ۱–آقای دکتر عباسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، جبرانی کلاس درس مبانی سازمان و مدیریت- گروه ۱- در … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی ۲- گروه ۱- خانم دکتر امین

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی ۲- گروه ۱- خانم دکتر امین
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر امین)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس نقشه خوانی و آشنایی با نقشه – گروه ۱- خانم دکتر صفرآبادی

جبرانی کلاس مجازی درس نقشه خوانی و آشنایی با نقشه – گروه ۱- خانم دکتر صفرآبادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر صفرآبادی)، جبرانی کلاس مجازی درس نقشه خوانی … ادامه...

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر مومن باقری

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر مومن باقری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مومن باقری)، کلاس جلسه دهم درس … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email