درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل۲اصلی
روانشناسی عمومی۲پایه
شناخت صنعت جهانگردی۲اصلی
حقوق اساسی۲پایه
تاریخ فرهنگ ایران (۱)۲اصلی
ادبیات فارسی۳عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۱)۱عمومی
جمع ۱۴
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)۲پایه
تاریخ و فرهنگ ایران ۲۲اصلیتاریخ فرهنگ ایران ۱
مبانی سازمان ومدیریت ۳پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی۲پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی۳پایه
انگلیسی عمومی۳عمومی
اندیشه اسلامی (۱)۲عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱عمومی
جمع۱۸
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۲ (کلان)۲پایهاصول علم اقتصاد ۱
باستان شناسی ایران۲تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران ۲
اصول حسابداری ۱۳پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی ۲پایه
زبان انگلیسی ۱۲اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (۲)۲عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومی
جمع ۱۸
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری ۲۳پایهاصول حسابداری ۱
زبان دوم ۱ (فرانسه )۲اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۲اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی۳اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی۲اصلی اصول علم اقتصاد ۲
زبان انگلیسی ۲۲اصلیزبان انگلیسی ۱
انقلاب اسلامی و ریشه ها۲عمومی
جمع۱۸
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی ۲اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران۲اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی۲اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۳تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم ۲ (فرانسه )۲اصلیزبان دوم ۱
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲تخصصیزبان انگلیسی ۲
فرهنگ عامه۳تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲عمومی
جمع ۱۸
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی ۳اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام۲اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی ۲تخصصی زبان دوم ۲
زبان انگلیسی تخصصی ۲۲تخصصی زبان تخصصی ۱
روش تحقیق ۲پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران ۱۲تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۳تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران۲عمومی
جمع۱۸
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران ۲۲تخصصیهنر و معماری ایران ۱
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی۲تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی ۲تخصصی
فن راهنمایی۳تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه ۲تخصصی
اشنایی با موزه های ایران ۲تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط۳تخصصی
گذراندن اوقات فراغت۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع ۱۸
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی ۴تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۲اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۲اصلی
شناخت صنایع دستی ایران ۲اصلی
جمع واحد ترم هشتم ۱۰
جمع کل واحد ها ۱۳۲
عمومی ۲۰واحد پایه ۲۹واحداصلی ۴۴ واحدتخصصی ۳۹ واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر آرزو مصلی نژاد۱اصول حسابداری۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر زهرا خلیل نژاد۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳آقای جعفر مومن باقری۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر طاهره شاهی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر طاهره شاهی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۷دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۴دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۱دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر فاطمه ذوالفقاری۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی تخصصی ۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۶/۳۱دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۷دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۱۴دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۱دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۸دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۸/۱۲دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۰۳دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۰دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۷دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۱۱:۰۰۰۹:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۲۴دکتر فروه امین۱زبان انگلیسی مکالمهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۴:۳۰۱۳:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر ابتهال زندی۱شناخت روحیات مللدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر ابتهال زندی۱شناخت صنعت جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنمایینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر ابراهیم پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتدهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۲دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۳۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۵دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۲دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۹دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر محمد امین صفری۱مبانی تئوری تربیت بدنی۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۸دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۵دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۲دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۹دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۶دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۴دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۸دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۵دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۳دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۰دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۷دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۴دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۸دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۶دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۳دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۰دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۷دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۶/۳۰دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۰۶دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۱۳دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۷/۲۰دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۰۴دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۸/۱۱دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۲دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۰۹دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۱۶دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۸/۰۹/۲۳دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲دهممجازی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی    
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۸/۸/۹۸شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۱۹/۸/۹۸جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۲۰/۸/۹۸حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۲۱/۸/۹۸آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
۲۲/۸/۹۸مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
زبان دوم ۱ ( فرانسه )
برنامه ریزی گشت های جهانگردی
۲۳/۸/۹۸تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۲۴/۸/۹۸جغرافیای جهانگردی ایران ریاضی کاربردی در جهانگردیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
آشنایی با سازمان های دولتیمبانی جامعه شناسی
۲۵/۸/۹۸آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
۲۶/۸/۹۸قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۲۷/۸/۹۸زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
شناخت صنایع دستی
۲۸/۸/۹۸زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه )
روان شناسی عمومیزبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۲۹/۸/۹۸زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳۰/۸/۹۸مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۷/۱۰/۹۸شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۸/۱۰/۹۸جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۹/۱۰/۹۸حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۱۰/۱۰/۹۸آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
۱۱/۱۰/۹۸مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
زبان دوم ۱ ( فرانسه )
برنامه ریزی گشت های جهانگردی
۱۲/۱۰/۹۸تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۱۳/۱۰/۹۸جغرافیای جهانگردی ایران ریاضی کاربردی در جهانگردیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
آشنایی با سازمان های دولتیمبانی جامعه شناسی
۱۴/۱۰/۹۸آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
۱۵/۱۰/۹۸قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۱۶/۱۰/۹۸زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
شناخت صنایع دستی
۱۷/۱۰/۹۸زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه )
روان شناسی عمومیزبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۱۸/۱۰/۹۸زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۱۰/۹۸مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

جبرانی کلاس درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر مومن باقری

جبرانی کلاس درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر مومن باقری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مومن باقری)، جبرانی کلاس درس انقلاب اسلامی و … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱- خانم دکتر مصلی نژاد

تغییر کلاس مجازی دهم درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱- خانم دکتر مصلی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مصلی نژاد)، کلاس مجازی دهم درس اصول حسابداری ۱-گروه ۱ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی

جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران – گروه ۱- آقای دکتر ساجدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساجدی)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تفسیر موضوعی قران … ادامه...

جبرانی درس فرهنگ عامه -گروه ۱- خانم دکتر معاون

جبرانی درس فرهنگ عامه -گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، جبرانی درس فرهنگ عامه -گروه ۱- در تاریخ۲۳/۹/۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ برگزار … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱ –آقای دکتر خرمایی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۱ –آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انگلیسی عمومی … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس باستان شناسی ایران – گروه ۱- خانم دکتر صفرآبادی

جبرانی کلاس مجازی درس باستان شناسی ایران – گروه ۱- خانم دکتر صفرآبادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر صفرآبادی)، جبرانی کلاس مجازی درس باستان شناسی ایران – گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم۲-گروه ۱- خانم دکتر حسینیان

جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم۲-گروه ۱- خانم دکتر حسینیان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینیان)، کلاس مجازی درس زبان دوم۲-گروه ۱-در تاریخ ۱۷/۹/۹۸ ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری ایران ۲-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد

یک جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری ایران ۲-گروه ۱ – آقای دکتر بامداد
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر بامداد) یک جلسه کلاس جبرانی هنر و معماری … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی

یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر همتی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی در
تاریخ ۲۶/۹/ ۹۸ … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email