فهرست موضوعات تصویب‌شده پایان‌نامه‌های ارشد

گروه حقوق

طرح تحقیق تصویب شده گروه حقوق

tarhe tahghighe tasvib shode goruheh hoghoogh

 … ادامه...

طرح های تحقیق تصویب شده – گروه حقوق

طرح های تحقیق تصویب شده – گروه حقوقادامه...

گروه برق و الکترونیک

طرح تحقیق تصویب شده گروه ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

طرح تحقیق تصویب شده پژوهش محور

 … ادامه...

موضوعات تصویب شده گروه ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

لیست سمینارهای تصویب شدهادامه...

طرح تحقیق پیشنهادی تصویب شده در گروه ابزار دقیق و اتوماسیون

طرح تحقیق پیشنهادی تصویب شده در گروه ابزار دقیق و اتوماسیونادامه...

گروه فناوری اطلاعات

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات-لیست شماره ۶

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات-لیست شماره ۶ادامه...

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات-لیست شماره ۵

ادامه...

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات-لیست شماره ۵

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۱

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۲

طرح تحقیق های تصویب ادامه...

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۱

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۲

طرح تحقیق های تصویب ادامه...