سلام

به نام خدا

دانشجویان رشته های کارشناسی کامپیوتر سخت افزار،کارشناسی کامپیوتر نرم افزار،کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر، کارشناسی ناپیوسته سخت‌افزار کامپیوتر،کارشناسی فناوری اطلاعات دانشکده آموزش الکترونیک، امکان ارسال درخواست و ثبت درس کارآموزی را دارند.

دانشجویان رشته کارشناسی کامپیوتر سخت افزار، کارشناسی کامپیوتر نرم افزار وکارشناسی فناوری اطلاعات  برای ثبت درخواست خود حداقل بایستی ۸۰ واحد گذرانده باشند.

 دانشجویان رشته کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر وکارشناسی ناپیوسته سخت‌افزار برای ثبت درخواست خود حداقل بایستی ۳۵ واحد گذرانده باشند در غیر اینصورت امکان ثبت درخواست وجود ندارد.

شرح مراحل مختلف ثبت درس کارآموزی

مرحله یک :ساخت

کاربر:دانشجو

دانشجو در این مرحله محل انجام کارآموزی خود را در فرم مرحله درخواست وارد می کند و درخواست را برای تایید رئیس بخش به مرحله بعد ارسال می نماید.

مرحله دو:بررسی درخواست توسط رئیس بخش

کاربر: رئیس بخش

رئیس بخش درخواست دانشجو را بررسی و در صورت تایید استاد درس کارآموزی را بایستی انتخاب نماید و درخواست را به مرحله بعد ارسال نماید.

مرحله سه:ارسال فرم های تکمیل شده کارآموزی توسط دانشجو

کاربر :دانشجو

دانشجو بایستی فرم های کارآموزی را تکمیل و در درخواست بارگزاری نماید.

فرم ها:

فرم شماره یک-خلاصه گزارش هفتگی،فرم شماره دو-خلاصه گزارش ماهانه،فرم شماره سه-گزارش بازدیدهای استاد کارآموزی از محل، فرم شماره چهار-گزارش ماهیانه سرپرست کارآموزی، فرم شماره پنج-ارزیابی نهایی کارآموزی، فرم شماره شش-نظرات و پیشنهادات (پایان دوره)

مرحله چهار :تایید فرم های کارآموزی توسط استاد راهنما

کاربر :استاد راهنما

در این مرحله استاد راهنما فایلهای ارسال شده توسط دانشجو را بررسی و در صورت تایید درخواست را به اتمام می رساند در غیر اینصورت جهت رفع نقص فایلهای ارسال شده درخواست را به مرحله قبل بازگشت می دهد.

 

*مهلت ارایه کارآموزی و ثبت نمره این درس به شرح زیر می باشد :

 

دانشجویانی که درس فوق را در نیمسال اول سال تحصیلی اخذ می نمایند تا نیمه تیرماه نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند(جدول۱)

– دانشجویانی که درس فوق را در نیمسال دوم سال تحصیلی اخذ می نمایند تا نیمه بهمن ماه نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند(جدول۱)

-دانشجویانی که درس فوق را در تابستان اخذ می نمایند تا نیمه تیرماه سال تحصیلی بعد فرصت دارد(جدول۱)

جدول ۱

نیمسال اخذ و ارائه کارآموزی

زمان ثبت نمره

نیمسال اول

نیمه تیر ماه نیمسال تحصیلی بعد

نیمسال دوم

نیمه بهمن ماه نیمسال تحصیلی بعد

تابستان

نیمه تیر ماه سال تحصیلی بعد

 

در مورد دانشجویانی که نیمسال اول سال تحصیلی آخرین نیمسال تحصیلی آنهاست ،زمان اعلام نمره درس فوق حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه خواهد بود(جدول ۲)

در مورد دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی آخرین نیمسال آنهاست ،زمان اعلام نمره درس حداکثر تا پایان شهریور ماه می باشد(جدول ۲)

در مورد دانشجویانی که تابستان آخرین نیمسال تحصیلی آنهاست ،زمان اعلام نمره درس حداکثر تا پایان آذرماه خواهد بود(جدول ۲)

جدول۲

نیمسال اخذ و ارائه کارآموزی

زمان ثبت نمره

نیمسال اول

پایان اردیبهشت

نیمسال دوم

پایان شهریور

تابستان

پایان آذر

 

 

نکته مهم: اخذ درس کارآموزی با توجه به اینکه جزء دروس خاص می باشد در زمان انتخاب واحد صورت نمی گیرد.

چنانچه نمرات دروس مذکور در مهلتهای مقرر اعلام نشد، درس از ترم ثبت شده حذف و مجدداً در ترم جدید اخذ شود.

 

فرم درخواست اخذ کار آموزی کارشناسی پیوسته

فرم درخواست اخذ کار آموزی کارشناسی ناپیوسته

فرم های گزارش کار آموزی

فرمت ارائه گزارش کارآموزی