در این بخش فرایندهای آمورش محور به صورت Flow رسم خواهد شد.